Ratownicy medyczni udzielali pomocy. Zaatakował i opluł ich pijany mężczyzna

Z usta­leń poli­cji wyni­ka, że nie­trzeź­wy męż­czy­zna zaata­ko­wał ratow­ni­ków medycz­nych, kie­dy udzie­la­li pomo­cy jego kole­dze. W pew­nej chwi­li zaczął ich wyzy­wać sło­wa­mi wul­gar­ny­mi i opluł jed­ne­go z nich. Po zebra­niu mate­ria­łu dowo­do­we­go poli­cjan­ci przed­sta­wi­li Robertowi G. zarzuty.

Fot. Dawid Skalec /  Wikipedia

Fot. Dawid Skalec / Wikipedia

Po 22:00 poli­cjan­ci z Bemowa inter­we­nio­wa­li w związ­ku ze zgło­sze­niem doty­czą­cym znie­wa­że­nia i naru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści ratow­ni­ków medycz­nych. Na miej­scu oka­za­ło się, że kie­dy ratow­ni­cy przy­je­cha­li w związ­ku ze zgło­sze­niem udzie­le­nia pomo­cy inne­mu męż­czyź­nie, zosta­li zaata­ko­wa­ni przez jego nie­trzeź­we­go kom­pa­na. Mężczyzna wyzy­wał ich sło­wa­mi wul­gar­ny­mi, a na koniec jed­ne­go z nich opluł. Badanie alko­ma­tem wyka­za­ło, że Robert G. ma ponad 2,5 pro­mi­la alko­ho­lu w organizmie.

Policjanci zatrzy­ma­li agre­syw­ne­go męż­czy­znę. Po zebra­niu mate­ria­łu dowo­do­we­go Robert G. usły­szał zarzu­ty doty­czą­ce naru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej i znie­wa­że­nia ratow­ni­ków medycz­nych pod­czas wyko­ny­wa­nia przez nich obo­wiąz­ków służbowych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.