Reduta Ordona wykreślona z rejestru zabytków!

Szczęście osób związanych z ochroną miejsc pamięci, a także Archeologów Polskich, którzy wnioskowali o wpis Reduty Ordona do rejestru zabytków nie trwało długo. Właściciele działek na których terenie znajduje się część Reduty zaskarżyli decyzję wskazując uchybienia w procesie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał im rację i nakazał wykreślenie Reduty Ordona z rejestru oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Fot. Hiuppo / Wikipedia / Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Fot. Hiuppo / Wikipedia / Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

„Reduta Ordona – wpis do rejestru zabytków uchylony przez MKiDN!” – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie – „W kwietniu 2014 roku nasze stowarzyszenie złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru „…fragmentu pola bitwy – pozostałości po umocnieniach wojennych Warszawy z czasów Powstania Listopadowego zwanego w terminologii wojskowej Redutą (dziełem) nr 54, a w pamięci Polaków zakorzenionej pod nazwą „Reduta Ordona”.
W kwietniu 2015 roku uzupełniliśmy nasz wniosek postulując objęcie ochroną większego obszaru. W naszym wniosku argumentowaliśmy by wpisu dokonać zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków (ust.1 pkt1 lit.h) „Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome będące, w szczególności miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji” nie zaś jako zabytek archeologiczny. Na załączniku graficznym obrysowaliśmy jako jeden blok – obszar proponowany do objęcia ochroną – jako fragment pola bitwy.

W listopadzie 2015 roku konserwator mazowiecki wydał decyzję nr 1202/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego: DZIEŁA FORTYFIKACYJNEGO NR 54 (REDUTA) _ pozostałości po umocnieniach obronnych Warszawy, MIEJSCA WALK STOCZONYCH 6 WRZEŚNIA 1831 ROKU W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO…” Jednocześnie w opisie decyzji jak i na załączniku graficznym dokonał podziału na dzieło obronne Redutę oraz pole walk – co według MKiDN nie zostało właściwie uzasadnione. Zmieniło to tym samym zakres merytoryczny podjętej procedury, która dotyczyła fragmentu pola bitwy – jak to zaznaczono na załączniku SNAP gdzie nie wyodrębniono osobno szańca.

Decyzję o wpisie – zaskarżyli właściciele działek, które zostały objęte ochroną.
Ministerstwo w swej decyzji wykazało szereg uchybień proceduralnych i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Należy przyznać, że MKiDN w świetle opisanych uchybień i obowiązującego prawa nie mogło postąpić inaczej.

Załączamy zdjęcia decyzji MKiDN. O dalszych działaniach w sprawie Reduty będziemy Państwa informować.”

Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Facebook fanpage Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]