Restauratorzy wspierają WOŚP. Darmowa grochówka, herbata i kakao

„Na kon­tach WOŚP jest obec­nie ponad 7 mln zł” – powie­dział Jerzy Owsiak ok. godzi­ny 11.00. W dużej mie­rze to zasłu­ga 120 tys. wolon­ta­riu­szy, któ­rzy w pocie czo­ła zbie­ra­ją fun­du­sze do puszek. W tym roku wesprą ich restauratorzy.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Restauracja Maska miesz­czą­ca się na Saskiej Kępie ofe­ru­je wszyst­kim wolon­ta­riu­szom gorą­cą gro­chów­kę. Podobno nago­to­wa­no jej bar­dzo dużo i będzie wyda­wa­na bez­płat­nie do wyczer­pa­nia zapa­sów. Jako popit­ka cze­ka na nich herbata.

Państwomiasto z kolei zapra­sza na gorą­ce kakao i her­ba­tę, a Krowarzywa na roz­grze­wa­ją­cą zupę. Wystarczy oka­zać identyfikator.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.