Rząd pomoże. Błaszczak: będą odszkodowania dla osób poszkodowanych przez nawałnicę

100 tys. zł na odbu­do­wę domów i 6 tys. zł wspar­cia dla poszko­do­wa­nych – na taką pomoc mogą liczyć miesz­kań­cy tere­nów dotknię­tych przez noc­ne nawał­ni­ce – zapo­wie­dział w sobo­tę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że rząd dys­po­nu­je odpo­wied­nią rezer­wą w budże­cie państwa.

Fot. Pixabay

„Jest to pomoc okre­ślo­na w prze­pi­sach – 6 tysię­cy zło­tych dla poszko­do­wa­nych plus oczy­wi­ście wspar­cie na odbu­do­wę domów do 100 tysię­cy zło­tych. To wszyst­ko jest już przy­go­to­wa­ne, nad tym pra­cu­ją woje­wo­do­wie” – powie­dział w sobo­tę w TVP 1 „Gość wia­do­mo­ści” Mariusz Błaszczak. Jak dodał, urzę­dy woje­wódz­kie są miej­sca­mi, w któ­rych koor­dy­no­wa­na jest pomoc. Dotyczy to m.in woje­wództw: łódz­kie­go, wiel­ko­pol­skie­go i kujawsko-pomorskiego.
„Pieniądze są, dys­po­nu­je­my odpo­wied­nią rezer­wą w budże­cie pań­stwa. Ta rezer­wa jest do dys­po­zy­cji mini­stra spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji. Procedura jest ści­śle okre­ślo­na. Te pie­nią­dze są sza­co­wa­ne przez służ­by woje­wo­dów, następ­nie są prze­ka­zy­wa­ne poprzez samo­rzą­dy. Minister SWiA pod­pi­su­je pro­me­sy i w ślad za tymi pro­me­sa­mi tra­fia­ją do samo­rzą­dów pie­nią­dze” – powie­dział Błaszczak.
Przypomniał rów­nież, że MSWiA „dys­po­nu­je spe­cjal­nym fun­du­szem klę­sko­wym”, z któ­re­go samo­rzą­dom są prze­ka­zy­wa­ne środ­ki na usu­wa­nie skut­ków klęsk żywiołowych.
Minister wyra­ził uzna­nie dla stra­ża­ków i poli­cjan­tów, któ­rzy bra­li udział w akcji ratun­ko­wej na tere­nie obo­zu w Szuszku, „Myślę, że bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ne jest to, że do tego obo­zu, poło­żo­ne­go w lesie, stra­ża­cy szli kil­ka godzin, żeby nieść pomoc poszko­do­wa­nym” – mówił. Podkreślił, że służ­by wyka­za­ły się „pro­fe­sjo­na­li­zmem na świa­to­wym poziomie”.
Błaszczak pod­kre­ślił, że w związ­ku z nawał­ni­ca­mi zadzia­ła­ły wszyst­kie sys­te­my ostrze­ga­nia. „Podczas tele­kon­fe­ren­cji, na któ­rej komen­dan­ci woje­wódz­cy skła­da­li swo­je mel­dun­ki, mówi­li o tym, że zare­ago­wa­li bły­ska­wicz­nie. Mówili też o wspar­ciu ze stro­ny innych służb. (…) wszyst­kie spi­sa­ły się na medal. Nie mam żad­nych zastrze­żeń” – mówił.
Jak infor­mo­wał PAP rzecz­nik PSP st. bryg. Paweł Frątczak noc z piąt­ku na sobo­tę była bar­dzo dra­ma­tycz­na; burze zaczę­ły się od stro­ny połu­dnio­wej Polski i obję­ły woje­wódz­two dol­no­ślą­skie, wiel­ko­pol­skie, kujaw­sko-pomor­skie i pomor­skie. Do godzin poran­nych stra­ża­cy inter­we­nio­wa­li ponad 6 tysię­cy razy, naj­wię­cej w Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim.
Nie żyje pięć osób – wszyst­kie z Pomorskiego. Najtrudniejsza sytu­acja jest w miej­sco­wo­ści Suszek, gdzie był zor­ga­ni­zo­wa­ny obóz har­cer­ski; zgi­nę­ły tam dwie har­cer­ki, dwa­dzie­ścia osób zosta­ło prze­wie­zio­nych do szpitala.

Najbardziej ucier­pia­ły trzy pomor­skie powia­ty: choj­nic­ki, człu­chow­ski i bytow­ski; w woj. kujaw­sko-pomor­skim – powia­ty: żniń­ski, sępo­liń­ski i nakiel­ski. Pozrywanych jest kil­ka­set dachów.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.