Rzeszotarskiej: zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Duże utrudnienia

Na skrzy­żo­wa­niu Rzeszotarskiej i Radzymińskiej doszło do zde­rze­nia auto­bu­su z samo­cho­dem oso­bo­wym. Nie ma osób poszko­do­wa­nych, ale są duże utrudnienia.

Fot. war­sza­wa w Pigułce

Autobus włą­czył ety­kie­tę „prze­jazd tech­nicz­ny”, ale prze­gub stoi w poprzek dro­gi, blo­ku­jąc ruch. Biuro Prasowe poli­cji nie otrzy­ma­ło zgło­sze­nia o wypad­ku, naj­praw­do­po­dob­niej więc nad­zór ruchu roz­wią­że zda­rze­nie we wła­snym zakresie.

Tworzą się utrud­nie­nia. Jeżeli może­cie, omi­jaj­cie tę trasę.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.