Setki zarzutów dla trzech „handlarzy” armaturą

Zatrzymano trzech męż­czyzn z Warszawy podej­rza­nych o oszu­stwa. Poprzez 4 skle­py inter­ne­to­we sprze­da­wa­li arma­tu­rę grzew­czą i hydrau­licz­ną nie wywią­zu­jąc się jed­nak z umów zawar­tych z klien­ta­mi. W całej Polsce mogli w ten spo­sób oszu­kać, co naj­mniej 145 osób na kwo­tę ponad 280.000 zło­tych. Sprawa jest roz­wo­jo­wa a poli­cjan­ci nie wyklu­cza­ją kolej­nych zatrzymań.

Sprawa ma swój począ­tek w poło­wie 2016 roku. To wte­dy do poli­cjan­tów ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą i korup­cją zaczę­ły docie­rać pierw­sze infor­ma­cję o przy­pad­kach oszustw doty­czą­cych sprze­da­ży przez jed­ną z firm arma­tu­ry grzew­czej i hydrau­licz­nej za pośred­nic­twem internetu.

Z rela­cji pokrzyw­dzo­nych wyni­ka­ło, że podej­rza­ni pobie­ra­li od nich pie­nią­dze za zamó­wio­ny towar jed­nak nie wywią­zy­wa­li się z umów i nie dostar­cza­li zaku­pio­ne­go sprzę­tu oraz urzą­dzeń. Wyjaśnieniem wszyst­kich szcze­gó­łów tego pro­ce­de­ru, usta­le­niem i zatrzy­ma­niem osób zamie­sza­nych w to prze­stęp­stwo zaję­li się poli­cjan­ci ze śród­mie­ścia oraz pro­ku­ra­tu­ra okrę­go­wa w Warszawie pod nad­zo­rem, któ­rej funk­cjo­na­riu­sze wyko­ny­wa­li wszyst­kie czyn­no­ści w tej sprawie.

Dzięki wła­ści­wej koor­dy­na­cji dzia­łań oraz współ­pra­cy poli­cjan­tów i śled­czych zatrzy­ma­ni zosta­li 44-let­ni Dariusz W., 40-let­ni Adam L. oraz 31-let­ni Marcin P. W sie­dzi­bie fir­my oraz w miesz­ka­niach podej­rza­nych poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li sprzęt kom­pu­te­ro­wy, prze­no­śne nośni­ki pamię­ci, tele­fo­ny oraz doku­men­ta­cję z pro­wa­dzo­nej działalności.

Na wnio­sek śled­czych sąd pod­jął już decy­zję o tym­cza­so­wym aresz­to­wa­niu męż­czyzn na 2 mie­sią­ce. Na poczet przy­szłej kary został zaję­ty tak­że mają­tek podej­rza­nych w posta­ci nie­ru­cho­mo­ści, udzia­łów w fir­mie oraz gotówki.

Policjanci usta­li­li, że męż­czyź­ni w całej Polsce oszu­ka­li, co naj­mniej 145 osób na kwo­tę ponad 280.000 zło­tych. Sprawa jest roz­wo­jo­wa a zatrzy­ma­nym za oszu­stwa może teraz gro­zić nawet do 8 lat pozba­wia­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.