Sinfonia Varsovia oddała cześć Zbigniewowi Wodeckiemu i zagrała jego utwór [WIDEO]

Podczas otwar­cia Muzeum Warszawy odda­no cześć Zbigniewowi Wodeckiemu. Sinfonia Varsovia zagra­ła instru­men­tal­ną wer­sję utwo­ru „Zacznij od Bacha”.


Właśnie zakoń­czył się pro­wa­dzo­ny nie­prze­rwa­nie od 2014 remont Muzeum Warszawy. Projekt odNo­wa obej­mo­wał moder­ni­za­cję, kon­ser­wa­cję i digi­ta­li­za­cję obiek­tów i 11 zabyt­ko­wych kamie­nic muzeum, a tak­że reali­za­cję nowej wysta­wy „Rzeczy war­szaw­skie”. Jego zwień­cze­niem jest otwar­cie sie­dzi­by głów­nej już 26–28 maja 2017 roku pod­czas dwu­dnio­we­go, otwar­te­go wyda­rze­nia na Rynku Starego Miasta. Na ten week­end przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji m.in.: pro­jek­cje i poka­zy na kamie­ni­cach, insta­la­cję na Rynku i kon­cert Sinfonii Varsovii.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.