Śmierć na stacji metra ONZ. Na miejscu trwają czynności prokuratora

Po godz. 8.00 w pocią­gu meta doszło to tra­gicz­ne­go zda­rze­nia. Starszy męż­czy­zna stra­cił przy­tom­ność i upadł na pod­ło­gę. Wezwano służ­by ratun­ko­we, ale nie­ste­ty nie uda­ło się go uratować.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zdarzenie mia­ło miej­sce ok. godz. 8.20 w pobli­żu sta­cji metro ONZ. Mężczyźnie udzie­lo­no pomo­cy, wezwa­no też ratow­ni­ków medycz­nych, ale nie­ste­ty nie uda­ło się przy­wró­cić funk­cji życio­wych. Na miej­scu jest poli­cja i czyn­no­ści z udzia­łem pro­ku­ra­to­ra. Nie ma utrud­nień w ruchu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.