Śmiertelnie potrącił 13-latka i uciekł z miejsca wypadku. Jest wyrok w głośnej sprawie

Mariusz N. śmier­tel­nie potrą­cił 13-lat­ka, zbiegł z miej­sca wypad­ku, a następ­nie ukry­wał się we Francji. Policja zatrzy­ma­ła go w kuror­cie Isola, jak sam wyja­śniał, poje­chał tam do pra­cy. Po eks­tra­dy­cji sąd pierw­szej instan­cji ska­zał go na 8 lat wię­zie­nia. Dzisiaj, sąd ape­la­cyj­ny pod­wyż­szył tę karę do 12 lat więzienia.

Fot. Krzysztof Wojciewski / nawokandzie.ms.gov.pl

Fot. Krzysztof Wojciewski / nawokandzie.ms.gov.pl

Od poprzed­nie­go wyro­ku odwo­ła­li się zarów­no pro­ku­ra­tor, jak rów­nież obro­na. Oskarżyciele uzna­li, że zasą­dzo­na kara była zbyt niska, obro­na nato­miast chcia­ła skie­ro­wać spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia i uchy­lić wyrok.

Na czwart­ko­wej roz­pra­wie sędzia nie miał wąt­pli­wo­ści, ze zaszły wszyst­kie prze­słan­ki do tego, by ska­zać kie­row­ce na naj­wyż­szy wymiar kary:

„Co jesz­cze powi­nien zro­bić spraw­ca wypad­ku dro­go­we­go, żeby sąd mógł wymie­rzyć mak­sy­mal­ną karę za taki czyn? Należy odpo­wie­dzieć, że spraw­ca zro­bił już wszyst­ko, dla­te­go trze­ba było się­gnąć po karę 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści” – uza­sad­nia­ła wyrok sędzia Małgorzata Bańkowska.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.