Sprawa Magdaleny Ż.: Rutkowski przekazuje wstrząsające ustalenia śledztwa. „Przekazują sobie informacje o samotnych dziewczynach”

Prokuratura Krajowa w Warszawie oraz Komenda Główna Policji prze­ję­ła śledz­two w spra­wie Magdaleny Ż. Sprawę bada też detek­tyw Rutkowski, któ­ry 5 maja od godz. 19.00 pod­jął bar­dzo inten­syw­ne dzia­ła­nia mają­ce na celu wyja­śnie­nie przy­czyn śmier­ci. Jakie są naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ne sce­na­riu­sze wyda­rzeń i co już usta­lo­no, może­cie spraw­dzić na poniż­szym filmie.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.