Śródmieście: 34-latek ujął i obezwładnił złodzieja

34 – let­ni miesz­ka­niec śród­mie­ścia ujął i prze­ka­zał w ręce poli­cjan­tów 20 – lat­ka, któ­ry noży­ca­mi do meta­lu pró­bo­wał odciąć lin­kę zabez­pie­cza­ją­cą rower sto­ją­cy przed budyn­kiem. Jego wspól­nik zdo­łał zbiec. Wezwani na miej­sce wywia­dow­cy zatrzy­ma­li Sebastiana P. i umie­ści­li go w poli­cyj­nej celi. Następnego dnia funk­cjo­na­riu­sze z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu usta­li­li i zatrzy­ma­li dru­gie­go podejrzanego.

Fot. Pixabay

Dwaj zna­ją­cy się o dłuż­sze­go cza­su dwu­dzie­sto­lat­ko­wie spa­ce­ru­jąc wpa­dli na pomysł zaro­bie­nia pie­nię­dzy ze sprze­da­ży kra­dzio­nych rowe­rów. Pomyśleli, że wybio­rą sobie taka porę kie­dy więk­szość ludzi pra­cu­je. Około połu­dnia wybra­li się z noży­ca­mi do meta­lu w rejon blo­ków miesz­kal­nych przy ul. Senatorskiej. Zaobserwowali tam rower przy­mo­co­wa­ny do sto­ja­ka i pró­bo­wa­li go ukraść.

Ich pla­ny pokrzy­żo­wał jed­nak 34 – latek, któ­ry wła­śnie wycho­dził z blo­ku. Mężczyzna bez zasta­no­wie­nia ruszył w kie­run­ku spraw­ców, chcąc rato­wać rower sąsia­da. Ujął i obez­wład­nił Sebastiana P. Drugi męż­czy­zna uciekł z miej­sca. Wezwani na miej­sce funk­cjo­na­riu­sze z wydzia­łu wywia­dow­czo-patro­lo­we­go zatrzy­ma­li 20–latka i prze­wieź­li go do poli­cyj­ne­go aresztu.

Następnego dnia w trak­cie czyn­no­ści kry­mi­nal­ni usta­li­li, że wspól­ni­kiem zatrzy­ma­ne­go męż­czy­zny był Jakub K. Funkcjonariusze zatrzy­ma­li rów­nież jego.

Obaj męż­czyź­ni usły­sze­li zarzu­ty usi­ło­wa­nia, wspól­nie i w poro­zu­mie­niu, kra­dzie­ży rowe­ru war­te­go 1110 zł. Przyznali się do prze­stęp­stwa i zło­ży­li wyjaśnienia.

Teraz cze­ka ich roz­pra­wa przed sądem, któ­ry może ich ska­zać nawet na 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.