Starsza kobieta zginęła, gdy przechodziła w miejscu niedozwolonym

„Apelujemy o ostroż­ność na dro­gach” – pisze poli­cja – „Niestety wczo­raj doszło do kolej­ne­go wypad­ku z udzia­łem oso­by pie­szej. Na dro­dze kra­jo­wej numer 7 kie­ru­ją­ca dacią kobie­ta potrą­ci­ła 75- let­nią pie­szą, któ­ra dro­gę prze­kra­cza­ła w miej­scu nie­do­zwo­lo­nym. Starsza kobie­ta ponio­sła śmierć na miej­scu”.

Zdjęcie poglą­do­we. Fot. policja.pl

Pamiętajmy, że w wie­lu róż­nych miej­scach nawierzch­nia dróg połą­czo­na z czę­sty­mi ostat­nio opa­da­mi , wydłu­ża dro­gę hamo­wa­nia pojaz­du, w skraj­nych wypad­kach kie­ru­ją­cy może wpaść w poślizg i nie zapa­no­wać nad samo­cho­dem. Wyprzedzanie w takich warun­kach, wymi­ja­nie, wcho­dze­nie w zakręt może być bar­dzo nie­bez­piecz­ne. Kierowcy powin­ni pamię­tać o tym, aby poru­szać się po jezd­ni z włą­czo­ny­mi świa­tła­mi i prze­strze­gać ogra­ni­czeń pręd­ko­ści, a gdy warun­ki pogo­do­we są gor­sze, aby zwol­nić w myśl zasa­dy, że wol­niej zna­czy bezpieczniej.

Należy zacho­wać nad­zwy­czaj­ną ostroż­ność w pobli­żu przejść dla pie­szych. Uważajmy też przy dojeż­dża­niu do nich. Jeżeli pie­szy wej­dzie na przej­ście, kie­ru­ją­cy samo­cho­dem może nie wyha­mo­wać. Wczoraj w Tarczynie doszło nie­ste­ty do kolej­ne­go wypad­ku, w któ­rym śmierć ponio­sła 75- let­nia pie­sza. Z poli­cyj­nych usta­leń wyni­ka, że star­sza kobie­ta dro­gę poko­ny­wa­ła w miej­scu nie­do­zwo­lo­nym! Choć przej­ście dla pie­szych znaj­do­wa­ło się zale­d­wie 15 metrów dalej! Kierująca dacią 51- let­nia miesz­kan­ka Grójca nie zdo­ła­ła już jed­nak wyha­mo­wać pro­wa­dzo­ne­go przez sie­bie pojaz­du. 75- lat­ka śmierć ponio­sła na miej­scu. Utrudnienia dla podró­żu­ją­cych w kie­run­ku Warszawy trwa­ły przez kil­ka godzin.

Dlatego poli­cjan­ci ponow­nie szcze­gól­ny apel kie­ru­ją rów­nież do pie­szych! Przechodzić przez jezd­nię nale­ży wyłącz­nie w miej­scach do tego wyzna­czo­nych, nigdy nie wcho­dzić bez­po­śred­nio przed nad­jeż­dża­ją­cy pojazd. Nawet na przej­ściu dla pie­szych nale­ży się upew­nić, czy kie­ru­ją­cy zdą­ży wyha­mo­wać. Oczywiście to pie­szy ma pierw­szeń­stwo na przej­ściu, ale tutaj zasa­da ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia jak naj­bar­dziej ma zastosowanie.

Każdy pie­szy i rowe­rzy­sta powi­nien rów­nież pamię­tać o swo­im bez­pie­czeń­stwie i zadbać o to, aby być widocz­nym. Odblaski spra­wią, że poru­sza­jąc się przy sła­bo oświe­tlo­nej dro­dze będzie lepiej widocz­ny dla nad­jeż­dża­ją­ce­go kie­row­cy. Przypominamy, że każ­dy pie­szy, któ­ry poru­sza się po zmierz­chu po dro­dze poza obsza­rem zabu­do­wa­nym, musi mieć odblask umiesz­czo­ny w spo­sób widocz­ny dla kierujących.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.