Stołeczne WOPR zorganizowało godzinę „W” na plaży w Łebie. Zobaczcie niezwykłe nagranie [WIDEO]

Stołeczne WOPR poma­ga obec­nie zapew­nić bez­pie­czeń­stwo tury­stom w Łebie. Ratownicy wpa­dli na pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia tam obcho­dów godzi­ny „W” i odda­nia hoł­du Powstańcom.

Samochód WOPR pod­je­chał z mega­fo­na­mi. Przez gło­śnik oznaj­mio­no, że dokład­nie 73 lata temu wybuchł jeden z naj­więk­szych zry­wów wol­no­ścio­wych w Polsce, czy­li Powstanie Warszawskie. Za kil­ka dodat­ko­wych chwil na pla­ży poja­wił się bia­ło-czer­wo­ny dym, a pamięć Powstania i jego uczest­ni­ków uczczo­no minu­tą ciszy.

Wszyscy byli wzru­sze­ni i sta­li na bacz­ność. Za ini­cja­ty­wę podzię­ko­wa­no oklaskami.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.