Świeżaki zniknęły, bo są szkodliwe? Biedronka wyjaśnia

Nieco ponad tydzień temu na pew­nej stro­nie inter­ne­to­wej zosta­ły poda­ne infor­ma­cje, jako­by bie­dron­ko­we świe­ża­ki były wyko­na­ne z ele­men­tów, któ­re są szko­dli­we. Autorzy rewe­la­cji nie sądzi­li, że post tak szyb­ko rozej­dzie się w social media, dla­te­go też cała stro­na zosta­ła usu­nię­ta. Ziarno zosta­ło jed­nak zasiane.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Autorzy wpi­su poku­si­li się nawet o napi­sa­nie sta­no­wi­ska Jeronimo Martins. Było tam poda­ne, że fir­ma nawo­łu­je do odda­wa­nia masko­tek. Mimo, że rewe­la­cje te były ewi­dent­nie nie­praw­dą nie­któ­re oso­by przy­ję­ły to bez­kry­tycz­nie. Kiedy tyl­ko zabra­kło świe­ża­ków w inter­ne­cie poja­wi­ły się teo­rie spiskowe.

Tematem zain­te­re­so­wa­ły się w koń­cu media. Pierwszy pyta­nie o jakość masko­tek zadał ser­wis parenting.pl i dostał nastę­pu­ją­cą odpowiedź:

„W odnie­sie­niu do infor­ma­cji na temat rze­ko­mej obec­no­ści aler­ge­nu w maskot­kach „Gang Świeżaków”, prze­ka­zu­je­my, iż te donie­sie­nia są nie­praw­dzi­we. Zaznaczamy, że pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne w sie­ci skle­pów Biedronka pod­le­ga­ją kon­tro­li ze stro­ny pro­du­cen­tów lub fir­my Jeronimo Martins Polska. Wspomniane maskot­ki zosta­ły prze­ba­da­ne na zle­ce­nie dostaw­cy na zgod­ność z wyma­ga­nia­mi praw­ny­mi pod kątem bez­pie­czeń­stwa fizy­ko-mecha­nicz­ne­go, jak i che­micz­ne­go. Na pod­sta­wie testów nie stwier­dzo­no żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści. Aktualnie rów­nież nie mamy żad­nych pod­staw, by sądzić, iż pro­dukt ten może być w jaki­kol­wiek spo­sób nie­od­po­wied­ni dla użyt­kow­ni­ków lub zawie­rać nie­po­żą­da­ne związ­ki che­micz­ne – do tej pory nie otrzy­ma­li­śmy żad­nych potwier­dzo­nych sygna­łów doty­czą­cych aler­gii lub uczuleń”.

Sieć zor­ga­ni­zo­wa­ła dosta­wy masko­tek, ale szyb­ko znik­nę­ły ze skle­po­wych półek. Obecnie jedy­ną meto­dą na otrzy­ma­nie świe­ża­ka jest wpi­sa­nie się na listę ocze­ku­ją­cych. Listy takie pro­wa­dzo­ne są w więk­szych skle­pach w Warszawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.