Symbolika nazistowska na Targówku i napis: „Cały Targówek pier***li uchodźców”

Na Targówku poja­wił się napis „Cały Targówek pier***li uchodź­ców” oraz sym­bo­li­ka nazi­stow­ska: krzyż cel­tyc­ki wraz z cyfra­mi 14 i 88.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Cyfra 14 to tzw. „Fourteen Words”, a więc czę­sto uży­wa­ne przez neo­na­zi­stów zda­nie: „We must secu­re the exi­sten­ce of our people and a futu­re for White chil­dren.” („Musimy zagwa­ran­to­wać byt naszych ludzi i przy­szłość dla Białych dzie­ci”), a 88 to z kolei skrót od HH (8 lite­ry alfa­be­tu), któ­ra ozna­cza zwrot „Heil Hitler”.

Napisy na Targówku to jed­nak nie jedy­ne tego typu. W całej Warszawie poja­wia się coraz wię­cej tego typu napi­sów. Część z nich jest zgła­sza­na do pro­ku­ra­tu­ry przez orga­ni­za­to­rów akcji „hejt stop”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.