Syreni Śpiew uratowany! Wpisany do ewidencji zabytków!

„Syreni Śpiew” to przy­kład wyso­kiej kla­sy archi­tek­tu­ry powo­jen­ne­go moder­ni­zmu powsta­ły na począt­ku lat 70. XX wie­ku. Niestety w pla­nach zago­spo­da­ro­wa­nia został prze­zna­czo­ny do wybu­rze­nia. Wojewódzki kon­ser­wa­tor zabyt­ków wpi­sał wła­śnie budy­nek do ewi­den­cji zabyt­ków, co ozna­cza, że nie moż­na go wyburzyć.

fot. Miasto jest Nasze/Facebook

Fot. Miasto jest Nasze/Facebook

„Wspólnymi siła­mi war­szaw­skich orga­ni­za­cji – dzia­ła­my w tej spra­wie z Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w WarszawieTu było, tu sta­ło – uda­ło się osią­gnąć wpis do woje­wódz­kiej, a co za tym idzie, tak­że gmin­nej ewi­den­cji zabyt­ków. Oznacza to, że budyn­ku nie będzie moż­na wybu­rzyć pod byle pre­tek­stem” – pisze Miasto Jest Nasze - „Niestety ta for­ma ochro­ny nie do koń­ca sku­tecz­nie chro­ni uni­ka­to­we w ska­li Warszawy, ory­gi­nal­ne wnę­trza z lat 70., zacho­wa­ne w zasa­dzie w nie­na­ru­szo­nym sta­nie. Dlatego nadal będzie­my moni­to­ro­wać spra­wę i cały czas cze­ka­my na odpo­wiedź na wnio­sek wszyst­kich trzech orga­ni­za­cji o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia o wpis do reje­stru, któ­ry zapew­ni budyn­ko­wi peł­ną ochro­nę od piw­nic po dach, z całym wnę­trzem i mozaikami.”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.