Syrenka nad Wisłą znowu z fontannami [ZDJĘCIA]

Woda z fon­tan­ny wokół Syreny nad Wisłą znów try­ska. Po remon­cie powró­cił nie­zwy­kle deko­ra­cyj­ny ele­ment pomni­ka-sym­bo­lu Warszawy.

Pomnik Syreny jest wybit­nym dzie­łem. W tym miej­scu został odsło­nię­ty przez pre­zy­den­ta Stefana Starzyńskiego, któ­ry był ini­cja­to­rem powsta­nia rzeź­by, 77 lat temu, w czerw­cu 1939 roku.

Autorką rzeź­by jest Ludwika Nitschowa, Syrena ma twarz Krystyny Krahelskiej, któ­ra wkrót­ce zgi­nę­ła w powsta­niu war­szaw­skim. Gdy pozo­wa­ła do pomni­ka mia­ła 23 lata” – przy­po­mnia­ła Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre­zy­dent Warszawy.

Na uro­czy­sto­ści uru­cho­mie­nia fon­tan­ny były obec­ne dzie­ci z Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, któ­re wyre­cy­to­wa­ły wiersz Tadeusza Kubiaka pt.: „Wiślana Syrenka” i zaśpie­wa­ły dedy­ko­wa­ną Syrenie piosenkę.

Ludwika Nitschowa, któ­ra wygra­ła kon­kurs na rzeź­bę Syreny, pra­co­wa­ła nad nią w hali na tere­nie Stacji Filtrów war­szaw­skich. Pomnik wyko­na­no w sław­nej war­szaw­skiej odlew­ni Braci Łopieńskichm. Modelka – Krystyna Krahelska, przed woj­ną była stu­dent­ką etno­gra­fii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autor­ką sław­nej pio­sen­ki „Hej, chłop­cy bagnet na broń”, zgi­nę­ła 2 sierp­nia 1944 r. Pomnik wła­ści­wie bez uszczerb­ku prze­trwał woj­nę i po kon­ser­wa­cji w dal­szym cią­gu jest w bar­dzo dobrej kon­dy­cji. Obecnie przy oka­zji remon­tu fon­tan­ny został umy­ty i zabez­pie­czo­ny war­stwą antykorozyjną.

Prace kon­ser­wa­tor­skie przy fontannie
W ramach zakoń­czo­ne­go wła­śnie remon­tu zosta­ło wyko­na­ne: mycie niec­ki wodą pod ciśnie­niem z uży­ciem deter­gen­tu, usu­nię­cie nawar­stwień na ele­men­tach kamien­nych meto­da­mi che­micz­ny­mi, ręcz­ne doczysz­cze­nie kamie­nia mate­ria­ła­mi ścier­ny­mi, usu­nię­cie sta­rych fug, sku­cie pły­tek cera­micz­nych, odso­le­nie pia­skow­ca, zasto­so­wa­nie pre­pa­ra­tu bio­bój­cze­go i impre­gnu­ją­ce­go, wymia­na izo­la­cji i pokry­cia niec­ki base­nu, mon­taż nowych pły­tek cera­micz­nych, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków masą mine­ral­ną, hydro­fo­bi­za­cja kamie­nia i sca­le­nie kolo­ry­stycz­ne. Prace zosta­ły wyko­na­ne na zle­ce­nie Zarządu Terenów Publicznych, koszt 116 843 zł.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.