Szumnie zapowiadana kolekcja od Heidi Klum w Lidlu okazała się wielkim niewypałem

Lidl „wszedł” we współ­pra­cę z nie­miec­ką model­ką Heidi Klum i stwo­rzył odzież pro­jek­tanc­ką, któ­ra mia­ła być kolej­nym wiel­kim hitem sprze­da­żo­wym sie­ci. Tym razem wyści­gu nie było.

Kolekcja cie­szy się nikłym zain­te­re­so­wa­niem klien­tów. Towaru jest w bród i to we wszyst­kich dostęp­nych roz­mia­rach. Nie pomo­gły ani rekla­my ani też stan­dy przed wej­ściem do sklepów.

Nawet pro­fi­lu face­bo­oko­wym sie­ci, klient­ki nie wyka­zu­ją zbyt­nie­go zain­te­re­so­wa­nia kolek­cją. Jedna z nich napi­sa­ła nawet, że ubra­nia przy­po­mi­na­ją rze­czy z baza­ru i są wyko­na­ne z mar­nej jako­ści materiałów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.