Tajemniczy samolot nad Warszawą przeleciał łącznie 780 km. Ratusz tłumaczy co to za lot

18 maja nad Warszawą prze­la­ty­wał samo­lot, z któ­re­go wyko­ny­wa­ne są zdję­cia mia­sta z lotu pta­ka. Pozyskane zdję­cia lot­ni­cze zosta­ną zamiesz­czo­ne w sto­łecz­nym ser­wi­sie mapowym.

Fot. Flightradar

Samolot wyru­szył w tra­sę we wcze­snych godzi­nach poran­nych, a z jego pokła­du, na wyso­ko­ści ok. 1820 metrów, wyko­ny­wa­ne są zdję­cia lot­ni­cze Warszawy. W pierw­szą tra­sę samo­lot wyru­szył 17 maja, uda­ło się wte­dy wyko­nać więk­szość zapla­no­wa­nej tra­sy. 18 maja ponow­nie wyko­nał prze­lot, tym razem nad cen­tral­ną czę­ścią Warszawy. Łączna dłu­gość lotu nad całym mia­stem to 780 km. Aktualne zdję­cia mia­sta są regu­lar­nie wyko­ny­wa­ne raz w roku, w zależ­no­ści od sprzy­ja­ją­cej pogo­dy. Materiał zosta­nie udo­stęp­nio­ny na stro­nie www.mapa.um.warszawa.pl w dru­giej poło­wie 2017 roku.

Serwis mapo­wy
Portal inter­ne­to­wy z mapa­mi Warszawy to naj­więk­szy zbiór danych prze­strzen­nych udo­stęp­nia­nych jako BigData w Polsce. Jest sta­le roz­wi­ja­ny pod kątem nie­za­wod­no­ści i szyb­ko­ści dzia­ła­nia. W odpo­wie­dzi na uwa­gi oraz potrze­by użyt­kow­ni­ków roz­wi­ja­na jest funk­cjo­nal­ność. Mapy są nie­ustan­nie aktu­ali­zo­wa­ne oraz roz­bu­do­wy­wa­ne o nowe zakre­sy informacyjne.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.