Tak wyglądała Galeria Północna miesiąc temu. Jak będzie wyglądała dzisiaj?

Jeszcze dziś poka­że­my Wam, jak wyglą­da pierw­sza na Białołęce gale­ria han­dlo­wa. Otwiera się ona jed­nak dopie­ro po godz. 10.00. Jak wyglą­da­ła ponad mie­siąc temu?

Na powierzch­ni oko­ło 64 000 m2 cze­ka na klien­tów ponad 200 skle­pów, buti­ków i pop-up store’ów fla­go­wych pol­skich i zagra­nicz­nych marek.

Wśród najem­ców znaj­du­ją się zarów­no dobrze zna­ne i lubia­ne sie­ci, jak i mar­ki debiu­tu­ją­ce w Polsce czy w Warszawie – Hamleys, 4faces, Homla, Newbie czy salo­ny wszyst­kich trzech marek nale­żą­cych do hol­din­gu Melon Fashion Group – ZARINA, LOVE REPUBLIC i befree. Ofertę gale­rii uzu­peł­nia­ją peł­no­wy­mia­ro­wy hiper­mar­ket Carrefour, 11-salo­we kino Cinema City, nowo­cze­sny klub fit­ness Calypso oraz pla­ców­ka Enel-Med. Galeria Północna odpo­wia­da na potrze­by zwią­za­ne z nowo­cze­snym sty­lem życia, dla­te­go w obiek­cie dostęp­nych jest tak­że ponad 20 loka­li gastro­no­micz­nych, reno­mo­wa­ne salo­ny świad­czą­ce usłu­gi z zakre­su fry­zjer­stwa i kosme­ty­ki oraz licz­ne punk­ty usługowe.

Galeria Północna posia­da tak­że jeden z naj­le­piej moni­to­ro­wa­nych i tym samym naj­bez­piecz­niej­szy par­kin­gów wśród cen­trów han­dlo­wych w sto­li­cy. Dzięki licz­nym prze­strze­niom do odpo­czyn­ku i rege­ne­ra­cji, takim jak ogród na dachu z natu­ral­ną roślin­no­ścią, ple­ne­ro­wa siłow­nia i ska­te park, miej­sca zabaw dla dzie­ci czy pla­ce z fon­tan­na­mi i ele­men­ta­mi małej archi­tek­tu­ry, gale­ria ma być też miej­scem do odpoczynku.

Galeria Północna to pierw­sze wiel­ko­po­wierzch­nio­we cen­trum han­dlo­we czwar­tej gene­ra­cji w pół­noc­nej czę­ści Warszawy i pierw­sza tej wiel­ko­ści gale­ria han­dlo­wa, któ­ra zosta­nie odda­na do użyt­ku w sto­li­cy od ponad deka­dy. Obiekt o powierzch­ni ponad 64 000 mkw. zlo­ka­li­zo­wa­ny jest przy uli­cy Światowida. Inwestorem i zarząd­cą Galerii Północnej jest Grupa GTC, otwar­cie cen­trum zapla­no­wa­no na III kwar­tał br. Zgodnie z sza­cun­ka­mi Grupy GTC w bez­po­śred­nim zasię­gu obiek­tu miesz­ka ponad 750 tys. osób, głów­nie ludzi mło­dych i rodzin z dzieć­mi. Specyfika tych grup doce­lo­wych zosta­ła uwzględ­nio­na nie tyl­ko w ofer­cie han­dlo­wej, ale i w pro­jek­cie archi­tek­to­nicz­nym budyn­ku. Wykonany przez stu­dia APA Wojciechowski oraz TzurArchitects, zakła­da m.in. spe­cjal­ną aran­ża­cję prze­strze­ni dachu, umoż­li­wia­ją­cą aktyw­ny wypo­czy­nek wśród zie­le­ni. Obiekt będzie speł­niał rów­nież naj­wyż­sze stan­dar­dy eko­lo­gicz­ne, co potwier­dza pre­cer­ty­fi­ka­cja na pozio­mie LEED Gold. Galeria Północna gwa­ran­tu­je nie­do­stęp­ną dotych­czas w tej czę­ści mia­sta ofer­tę han­dlo­wą, roz­ryw­ko­wą i usłu­go­wą. Do dys­po­zy­cji gości odda­nych zosta­nie ponad 200 skle­pów, buti­ków i punk­tów usłu­go­wych zna­nych rodzi­mych i świa­to­wych marek, stre­fa gastro­no­micz­na, 11-salo­we kino oraz 2 300 miejsc par­kin­go­wych. Do gro­na najem­ców dołą­czy­ły m.in. pierw­szy w Polsce sklep Hamleys, mar­ki gru­py LPP, Forever 21, TK Maxx, H&M, Martes Sport, Cinema City, EURO RTV/AGD, CCC, Carrefour z peł­no­for­ma­to­wym hiper­mar­ke­tem, Bierhalle, klub spor­to­wy Calypso i cen­trum medycz­ne Enel-Med. Za komer­cja­li­za­cję Galerii Północnej odpo­wia­da­ją fir­my Cushman&Wakefield oraz JLL.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.