Telewizyjny wróżbita podejrzany o pedofilię

Zatrzymano 37-lat­ka podej­rza­ne­go o prze­stęp­stwa o cha­rak­te­rze sek­su­al­nym z udzia­łem dzie­ci. Na jego trop wpa­dli poli­cjan­ci z byd­go­skich Wyżyn, dzię­ki infor­ma­cjom prze­ka­za­nym przez Pomoc Społeczną. Jak nie­ofi­cjal­nie dowie­dział się por­tal wawa­lo­ve, cho­dzi o popu­lar­ne­go tele­wi­zyj­ne­go wróż­bi­tę, Sylwestra B.

Wszystko zaczę­ło się od infor­ma­cji prze­ka­za­nej przez Pomoc Społeczną. Pracownik socjal­ny usta­lił, że dwie mało­let­nie miesz­kan­ki Bydgoszczy spo­ty­ka­ły się ze star­szym męż­czy­zną. Z usta­leń wyni­ka­ło, że kon­tak­ty te mia­ły cha­rak­ter seksualny.

Sprawą natych­miast zaję­li się poli­cjan­ci z byd­go­skich Wyżyn. Funkcjonariusze usta­li­li, że kon­takt z nim nawią­za­ły przez inter­net. Mężczyzna spo­ty­kał się z dziew­czyn­ka­mi. Spotkania mia­ły cha­rak­ter spon­so­rin­gu. Jak się póź­niej oka­za­ło, pokrzyw­dzo­nych w spra­wie jest łącz­nie pięć mało­let­nich dziewczyn.

Policjanci wni­kli­wie pra­cu­jąc nad spra­wą wyty­po­wa­li podej­rze­wa­ne­go. Okazał się nim miesz­ka­niec Warszawy. O pomoc w jego zatrzy­ma­niu popro­si­li kry­mi­nal­nych ze sto­li­cy. Warszawscy funk­cjo­na­riu­sze namie­rzy­li i zatrzy­ma­li go w jego mieszkaniu.

Do spra­wy zabez­pie­czo­no kom­pu­te­ry oraz nośni­ki danych nale­żą­ce do męż­czy­zny. Sprzęt ten został prze­ka­za­ny poli­cjan­tom z wydzia­łu dw. z cyber­prze­stęp­czo­ścią. Po wstęp­nym spraw­dze­niu oka­za­ło się, że na tych urzą­dze­niach znaj­du­ją się mate­ria­ły por­no­gra­ficz­ne z udzia­łem osób małoletnich.

37-latek został prze­wie­zio­ny do Bydgoszczy, gdzie tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Śledczy z byd­go­skich Wyżyn na pod­sta­wie zgro­ma­dzo­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go przed­sta­wi­li podej­rza­ne­mu łącz­nie pięć zarzu­tów prze­stępstw o cha­rak­te­rze sek­su­al­nym z udzia­łem osób małoletnich.

16.02.2017 kry­mi­nal­ni dopro­wa­dzi­li 37-lat­ka do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie oskar­ży­ciel, po jego prze­słu­cha­niu, posta­no­wił wnio­sko­wać o tym­cza­so­wy areszt. Sąd nato­miast, po zapo­zna­niu się z akta­mi spra­wy, aresz­to­wał go na dwa mie­sią­ce. Teraz za te prze­stęp­stwa może mu gro­zić do 12 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.