„To jest dopiero znieczulica!” Mocne nagranie z tramwajów w Warszawie [WIDEO]

Napisała do nas prze­stra­szo­na Czytelniczka Joanna. Kobieta była świad­kiem, jak w tram­wa­ju męż­czy­zna sie­dział na scho­dach. Zachowywał się bar­dzo dziw­nie i od począt­ku było wia­do­mo, że coś zaży­wał. Nie był to jed­nak alkohol.

„Od pasa w dół był bar­dzo lek­ko ubra­ny. Zachowywał się dziw­nie, beł­ko­tał coś, chcia­łam zare­ago­wać, bo nikt w tram­wa­ju nie wyka­zy­wał chło­pa­kiem więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia. To jest dopie­ro znie­czu­li­ca! Nagrałam film, bo chcia­łam zawia­do­mić poli­cję, a film poka­zać w razie gdy­by potrzeb­ny był jakiś dowód. Niestety nie zdą­ży­łam zadzwo­nić, ponie­waż męż­czy­zna wysiadł na Dworcu Centralnym krót­ko po tym, jak nagra­łam film. Oddalił się w nie­zna­nym kie­run­ku. Nie wiem, co zażył, ale na pew­no nie był to alko­hol. Przesyłam mate­riał, jako apel do innych, by reago­wać. Nie zna­my kon­tek­stu, może coś mu dosy­pa­no, a jeże­li nawet sam to zażył mógł wyjść i coś mogło mu się stać” – pisze do nas poru­szo­na Czytelniczka.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.