Tor Żerań zburzony. Ma tam powstać nowe osiedle

Tor Żerań FSO, któ­ry ist­niał od 1958 roku wła­śnie zakoń­czył swo­ją dzia­łal­ność. Mennica Polska, któ­ra była wła­ści­cie­lem tere­nu roz­wią­za­ła umo­wę naj­mu. Przedwczoraj cięż­ki sprzęt znisz­czył wszyst­ko, co znaj­do­wa­ło się na tere­nie toru. Ma tam powstać nowe osiedle.

Fot. WNR Warsaw Night Racing

Sprawę na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym opi­sał WNR Warsaw Night Racing, któ­ry na torze orga­ni­zo­wał sobot­nie imprezy.

„Zaczęło się wszyst­ko od najaz­du na tor Żerań o godzi­nie 6:30 rano przez ochro­nę oraz masą praw­ni­ków wysła­nych przez Mennicę Polską bo to ona jest tak napraw­dę pra­wo­wi­tym wła­ści­cie­lem tere­nu, jed­nak mie­li­śmy z nimi umo­wę dzier­ża­wy tere­nu, jakiś cza­su temu Mennica zło­ży­ła nam wypo­wie­dze­nie umo­wy, niniej­sze wypo­wie­dze­nie było bez­praw­ne i naru­sza­ło warun­ki dru­giej już umo­wy (anek­su) któ­ry został pod­pi­sa­ny dużo wcze­śniej. Z tego powo­du spra­wa zosta­ła skie­ro­wa­na do sądu, gdzie sąd na prze­słu­cha­niu spra­wę prze­ło­żył na dzień 2 luty 2018 roku” – pisze WNR Warsaw Night Racing.

„Niestety Polskie pra­wo jest jakie jest, i nie będę Wam tłu­ma­czyć jak to dzia­ła, nie mniej jed­nak w momen­cie w któ­rym wje­cha­ła ochro­na i siłą wyrzu­ci­ła nasze­go pra­cow­ni­ka któ­ry pil­no­wał dobyt­ku, Mennica sta­ła się „posia­da­czem” toru, jak tyl­ko tak się sta­ło w prze­cią­gu 10 minut przy­je­cha­ła kopar­ka i pod naszą nie­obec­ność zro­bi­ła 5 klu­czo­wych wyko­pów któ­re już raz na zawsze unie­moż­li­wią zor­ga­ni­zo­wa­nie jakiej­kol­wiek impre­zy” – doda­je WNR.

Mennica Polska wyda­ła oświad­cze­nie, w któ­rym napi­sa­ła, że na miej­scu pla­no­wa­na jest nowa inwestycja:

„Od 7 lat wła­ści­cie­lem daw­ne­go toru FSO na Żeraniu jest spół­ka Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., pono­sząc corocz­nie bar­dzo wyso­kie kosz­ty z tytu­łu użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go. Wspomniany teren był do wczo­raj bez­praw­nie wyko­rzy­sty­wa­ny przez róż­ne­go rodza­ju pod­mio­ty w celach zarob­ko­wych bez poro­zu­mie­nia z Mennicą. Z tego też powo­du, zgod­nie z pra­wem, został on zabez­pie­czo­ny przed wstę­pem osób nie­upraw­nio­nych. W tym kon­tek­ście nale­ży pod­kre­ślić, że aktu­al­nie przez orga­ny ści­ga­nia pro­wa­dzo­ne są sto­so­wa­ne dzia­ła­nia doty­czą­ce bez­praw­ne­go usu­nię­cia z nie­ru­cho­mo­ści i przy­własz­cze­nia nale­żą­ce­go do nas mie­nia. Po zabez­pie­cze­niu tere­nu Mennica roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nia do inwe­sty­cji dewe­lo­per­skiej Dolina Wisły. To gigan­tycz­ne przed­się­wzię­cie mają­ce klu­czo­we zna­cze­nie dla roz­wo­ju urba­ni­stycz­ne­go mia­sta i zmia­ny post­in­du­strial­ne­go cha­rak­te­ru tej czę­ści Pragi-Północ” – napi­sa­ła Mennica Polska.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.