Tragedia pod Warszawą: pobili go na śmierć na klatce schodowej

Policjanci z Serocka wspól­nie z kole­ga­mi Wydziału Kryminalnego legio­now­skiej komen­dy zatrzy­ma­li dwóch męż­czyzn podej­rza­nych o pobi­cie ze skut­kiem śmier­tel­nym. Do tra­gicz­ne­go w skut­kach zda­rze­nia doszło kil­ka dni temu pod­czas spo­tka­nia praw­do­po­dob­nie zakra­pia­ne­go alkoholem.

Zdarzenie mia­ło miej­sce kil­ka dni temu. Policjanci z Serocka otrzy­ma­li zgło­sze­nie o pobi­tym męż­czyź­nie leżą­cym na klat­ce scho­do­wej w jed­nym z blo­ków na tere­nie Jadwisina. Mundurowi natych­miast poje­cha­li pod wska­za­ny adres. Na miej­scu oka­za­ło się, że męż­czy­zna już nie żyje. Zarówno mun­du­ro­wi, jak i przy­by­li na miej­sce kry­mi­nal­ni natych­miast zaczę­li usta­lać świad­ków oraz oko­licz­no­ści w jakich doszło do zdarzenia.

Jak usta­li­li poli­cjan­ci w jed­nym z loka­li w budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym mia­ła miej­sce zakra­pia­na alko­ho­lem impre­za. Między uczest­ni­ka­mi doszło do sprzecz­ki, w wyni­ku któ­rej Paweł K. i Tomasz. K dotkli­wie pobi­li swo­je­go zna­jo­me­go. Policjanci natych­miast zatrzy­ma­li obu mężczyzn.

Po zgro­ma­dze­niu mate­ria­łu dowo­do­we­go przez śled­czych 28-let­ni Tomasz K. i 36-let­ni Paweł K., zosta­li dopro­wa­dze­ni do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie usły­sze­li zarzut pobi­cia ze skut­kiem śmier­tel­nym. Sąd zde­cy­do­wał o ich trzy­mie­sięcz­nym aresz­to­wa­niu. Mężczyznom za to prze­stęp­stwo gro­zi kara do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.