Trwają obchody 35. rocznicy stanu wojennego. Co się dziś wydarzy?

Obchody 35. rocz­ni­cy wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go zapla­no­wa­no we wto­rek w całym kra­ju. Manifestacje i mar­sze przej­dą m.in. uli­ca­mi Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi; poza nimi odbę­dą się tak­że kon­fe­ren­cje nauko­we, kon­cer­ty, czy wysta­wy przy­po­mi­na­ją­ce wyda­rze­nia sta­nu wojennego. 

Fot. Wikipedia

W Warszawie odbę­dzie się kil­ka­na­ście zgro­ma­dzeń, m.in. mani­fe­sta­cja PiS i marsz KOD. Organizowane przez PiS obcho­dy roz­pocz­ną się o godz. 18 i, jak co roku, odbę­dą się na Placu Trzech Krzyży. Podczas mani­fe­sta­cji zapla­no­wa­no wystą­pie­nie pre­ze­sa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz dzia­ła­czy anty­ko­mu­ni­stycz­nej opo­zy­cji, m.in. Andrzeja Gwiazdy. Na mani­fe­sta­cji mają być obec­ni człon­ko­wie rzą­du Beaty Szydło. Zaplanowano też modli­twę za ofia­ry sta­nu wojen­ne­go oraz apel pamię­ci. Swój udział zapo­wie­dzia­ły m.in. Kluby „Gazety Polskiej” i przed­sta­wi­cie­le NSZZ „Solidarność”.

Ulicami sto­li­cy przej­dzie tak­że marsz Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem „Stop dewa­sta­cji Polski”. Rozpocznie się on o godz. 16.30 na ron­dzie de Gaulle’a, przy daw­nej sie­dzi­bie KC PZPR, następ­nie przej­dzie Alejami Jerozolimskimi pod sie­dzi­bę PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Marsz zare­je­stro­wa­no na 30 tys. osób. Podobne mar­sze mają się odbyć w kil­ku­dzie­się­ciu mia­stach Polski – są orga­ni­zo­wa­ne w ramach ogól­no­pol­skie­go Strajku Obywatelskiego, któ­re­go KOD jest jed­nym ze współorganizatorów.

W Krakowie człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Młodzi Demokraci spo­tka­li się już o pół­no­cy z 12 na 13 grud­nia na pl. Matejki, gdzie dla upa­mięt­nie­nia ofiar sta­nu wojen­ne­go zapa­lą zni­cze, któ­re następ­nie uło­żo­ną w napis: „13 XII Pamiętamy”. W kate­drze na Wawelu z kolei zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” orga­ni­zu­je mszę w inten­cji ojczy­zny i ofiar sta­nu wojen­ne­go. Po nabo­żeń­stwie jego uczest­ni­cy prze­ma­sze­ru­ją przed Krzyż Katyński, gdzie zło­żą kwia­ty i zapa­lą zni­cze. Wieczorem na Rynku Głównym hap­pe­ning pod hasłem „Obalamy dyk­ta­tu­rę” zor­ga­ni­zu­je KOD.

W Gdańsku, w ramach obcho­dów rocz­ni­cy, zapla­no­wa­no mszę w koście­le św. Brygidy, a następ­nie odsło­nię­cie Pomnika Ofiar Stanu Wojennego. Stanie on w gdań­skim par­ku im. Marii Konopnickiej. W ramach Strajku Obywatelskiego w wie­lu mia­stach Pomorza, m.in. Trójmieście, odbę­dą się mani­fe­sta­cje. Największy wymiar pro­test ma mieć w Gdańsku, gdzie na godz. 12 zapla­no­wa­no pikie­tę przez urzę­dem woje­wódz­kim, w ramach któ­rej pro­te­stu­ją­cy chcą prze­ka­zać swo­je postu­la­ty woje­wo­dzie pomorskiemu.

W Łodzi KOD zapo­wie­dział pikie­tę pod sie­dzi­bą PiS przy ul. Piotrkowskiej. Do mani­fe­sta­cji pod hasłem „Pełzający stan wojen­ny” dołą­czy­ły się m.in. lokal­ne struk­tu­ry PO, Nowoczesnej i SLD oraz orga­ni­za­cje oby­wa­tel­skie. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” pamięć o ofia­rach sta­nu wojen­ne­go uczci m.in. mszą oraz prze­mar­szem pod „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka”.

We Wrocławiu dzia­ła­cze NSZZ „Solidarność” roz­pocz­ną obcho­dy od zło­że­nia kwia­tów pod pomni­kiem poświę­co­nym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności” oraz pod tabli­cą, upa­mięt­nia­ją­cą śp. Tadeusza Kosteckiego, któ­ry był pierw­szą śmier­tel­ną ofia­rą sta­nu wojen­ne­go w tym mie­ście. Po połu­dniu zapla­no­wa­no wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek Jana Pietrzaka w auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego, a wie­czo­rem w kate­drze odpra­wio­na zosta­nie msza w inten­cji ofiar sta­nu wojen­ne­go, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył metro­po­li­ta wro­cław­ski abp. Józef Kupny. Pod sie­dzi­bą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbę­dzie się rów­nież dwu­go­dzin­ny strajk oby­wa­tel­ski pod hasłem „Grzeczni już byli­śmy!”. Swój udział zapo­wie­dzie­li m.in. dzia­ła­cze KOD, Nowoczesnej, PO, par­tii Razem, SLD, Unii Europejskich Demokratów, Dolnośląskiego Kongresu Kobiet oraz orga­ni­za­cji „Dziewuchy Dziewuchom”.

Rocznicowe obcho­dy w Poznaniu roz­pocz­nie zło­że­nie kwia­tów w miej­scach pamię­ci: przy pomni­kach, tabli­cach i gła­zach poświę­co­nych ks. Popiełuszce, o. Honoriuszowi Kowalczykowi, a tak­że Wojciechowi Cieślewiczowi i Piotrowi Majchrzakowi. Główne uro­czy­sto­ści roz­pocz­nie msza w koście­le ojców domi­ni­ka­nów w inten­cji ofiar sta­nu wojen­ne­go. Wieczorem pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. roz­pocz­nie się Strajk Obywatelski. Po zło­że­niu kwia­tów pod Krzyżami i po oko­licz­no­ścio­wych wystą­pie­niach uczest­ni­cy mani­fe­sta­cji przej­dą pod biu­ro PiS.

M.in. pod­świe­tle­niem hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej Spodek w bia­ło-czer­wo­ne bar­wy uczczą rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go Katowice. Zaplanowano rów­nież odsło­nię­cie tabli­cy pamiąt­ko­wej na ścia­nie blo­ku w pobli­żu kopal­ni Wujek, gdzie miesz­ka pierw­szy prze­wod­ni­czą­cy Solidarności w tej kopal­ni Jan Ludwiczak. W Katowicach zapla­no­wa­no też dwu­dnio­wą kon­fe­ren­cję nauko­wą „Zbrodnie sta­nu wojen­ne­go – aspek­ty praw­ne”, w któ­rej udział zapo­wie­dział m.in. pre­zes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.