Tylko dzisiaj kilkaset biletów do Muzeum Warszawy za darmo! Koncert, animacje i moc atrakcji!

Właśnie zakoń­czył się pro­wa­dzo­ny nie­prze­rwa­nie od 2014 remont Muzeum Warszawy. Projekt odNo­wa obej­mo­wał moder­ni­za­cję, kon­ser­wa­cję i digi­ta­li­za­cję obiek­tów i 11 zabyt­ko­wych kamie­nic muzeum, a tak­że reali­za­cję nowej wysta­wy „Rzeczy war­szaw­skie”. Jego zwień­cze­niem jest otwar­cie sie­dzi­by głów­nej już 26–28 maja 2017 roku pod­czas dwu­dnio­we­go, otwar­te­go wyda­rze­nia na Rynku Starego Miasta. Na ten week­end przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji m.in.: pro­jek­cje i poka­zy na kamie­ni­cach, insta­la­cję na Rynku i kon­cert Sinfonii Varsovii.

„Muzeum Warszawy jest insty­tu­cją kul­tu­ry m.st. Warszawy. Właśnie otwie­ra­my zupeł­nie nowy roz­dział w naszej ponad 80-let­niej histo­rii. Powrót do sie­dzi­by głów­nej na Rynku Starego Miasta, połą­czo­ny z otwar­ciem nowej wysta­wy głów­nej będzie dosko­na­łym przy­pie­czę­to­wa­niem wie­lo­let­nich, inten­syw­nych prac całe­go zespo­łu muzeum” – mówi Ewa Nekanda-Trepka Dyrektor Muzeum Warszawy.

W ramach Projektu OdNowa prze­pro­wa­dzo­ny został pierw­szy od cza­su powo­jen­nej odbu­do­wy Starego Miasta grun­tow­ny remont kamie­nic muze­al­nych, z wyłą­cze­niem piw­nic (wyre­mon­to­wa­nych w poprzed­nich latach), przy­wra­ca­ją­cy zało­żo­ną przez kon­ser­wa­to­rów w latach 50. XX wie­ku kolo­ry­sty­kę ele­wa­cji oraz walo­ry deta­li archi­tek­to­nicz­nych. Wszystkie pra­ce wewnątrz i na zewnątrz zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne w taki spo­sób, by przy zacho­wa­niu pier­wot­ne­go ukła­du prze­strzen­ne­go poszcze­gól­nych budyn­ków zadbać o opty­mal­ny układ funk­cjo­nal­no-prze­strzen­ny wyni­ka­ją­cy z funk­cji muze­al­nych. W trak­cie reali­za­cji zasto­so­wa­no meto­dy i tech­no­lo­gie w mini­mal­nym stop­niu inge­ru­ją­ce w naj­cen­niej­sze wnę­trza i przy­wra­ca­ją­ce im świet­ność dzię­ki zabie­gom kon­ser­wa­tor­skim. Obiekt został rów­nież dosto­so­wa­ny do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi o róż­nym stop­niu i zakresie.

Całościowy koszt inwe­sty­cji to ponad 64 mln zł, z cze­go 46 mln zł to fun­du­sze z dota­cji inwe­sty­cyj­nej Urzędu m. st. Warszawy, a ponad 18 mln zł to war­tość dofi­nan­so­wa­nia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wystawa głów­na „Rzeczy war­szaw­skie” to ponad 7000 przed­mio­tów w 21 tema­tycz­nych gabi­ne­tach. Wśród poka­zy­wa­nych obiek­tów są dzie­ła sztu­ki i rze­czy codzien­ne, wszyst­kie są ory­gi­na­ła­mi. W maju otwar­ta zosta­nie pierw­sza część wysta­wy, skła­da­ją­ca się z 8 gabi­ne­tów i czę­ści towa­rzy­szą­cych (Danych war­szaw­skichDziejów Kamienic), a tak­że pro­gram edu­ka­cyj­ny. Zwiedzający będą mogli rów­nież sko­rzy­stać z kawiar­ni, księ­gar­ni, biblio­te­ki z czy­tel­nią var­sa­via­ni­stycz­ną, kina, a tak­że punk­tu wido­ko­we­go. Premierę dru­giej czę­ści wysta­wy i wysta­wy cza­so­wej zapla­no­wa­no na dru­gą poło­wę roku.

„Muzeum Warszawy jest skarb­cem mia­sta, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne będą tyl­ko ory­gi­nal­ne przed­mio­ty, „Rzeczy war­szaw­skie”. Poprzez te przed­mio­ty i kon­takt z nimi chce­my obu­dzić potrze­bę wie­dzy o sto­li­cy i jej histo­rii. Mamy nadzie­ję, że wszy­scy któ­rzy nas odwie­dzą, dzię­ki naszej kolek­cji i atmos­fe­rze panu­ją­cej we wnę­trzach kamie­nic, będą mogli doce­nić to, co mają wokół sie­bie i lepiej zro­zu­mieć rze­czy­wi­stość, któ­ra ich ota­cza”  pod­su­mo­wu­je Ewa Nekanda-Trepka Dyrektor Muzeum Warszawy.

Zwieńczeniem Projektu jest dwu­dnio­wa impre­za na Rynku Starego Miasta. Już 26–28 maja na war­sza­wia­ków i tury­stów cze­kać będą licz­ne atrak­cje. Muzeum zapla­no­wa­ło wie­czor­ne pro­jek­cje, poka­zy na kamie­ni­cach i kon­cert Sinfonii Varsovii. Przygotowano tak­że nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich, któ­rzy w ten week­end odwie­dzą Stare Miasto. Na dwa dni „Muzeum wyj­dzie ze swo­ich murów” i zapre­zen­tu­je część wysta­wy „Rzeczy war­szaw­skie” na pły­cie Rynku Starego Miasta. Autorem i reali­za­to­rem tej wiel­ko­for­ma­to­wej insta­la­cji jest zespół Platige Image. Start impre­zy nastą­pi w pią­tek 26 maja o godzi­nie 20.00. Szczegółowy pro­gram wyda­rze­nia znaj­du­je się na stro­nie http://muzeumwarszawy.pl

Bilety i godzi­ny otwar­cia Muzeum Warszawy w dniach 26–28 maja:

  • 26 maja (bile­ty bez­płat­ne na kon­kret­ne godzi­ny dostęp­ne są na bilety.muzeumwarszawy.pl, w Muzeum Warszawskiej Pragi i w Centrum Interpretacji Zabytku): 21.00 – 2.00,
  • 27 maja (wej­ście płat­ne: bile­ty na kon­kret­ne godzi­ny dostęp­ne na stro­nie www i w oddzia­łach: Muzeum Warszawskiej Pragi i Centrum Interpretacji Zabytku): 10.00 – 19.00,
  • 28 maja (wej­ście płat­ne: bile­ty na kon­kret­ne godzi­ny dostęp­ne na stro­nie www i w oddzia­łach: Muzeum Warszawskiej Pragi i Centrum Interpretacji Zabytku): 10.00 – 19.00.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.