Tylko wczoraj Straż Graniczna dwukrotnie interweniowała wobec bagaży pozostawionych w portach lotniczych

Tylko wczo­raj funk­cjo­na­riu­sze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej dwu­krot­nie inter­we­nio­wa­li wobec pozo­sta­wio­nych bez opie­ki baga­ży w por­tach lotniczych.

Pierwsza inter­wen­cja mia­ła miej­sce na war­szaw­skim Lotnisku Chopina. Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych zosta­li poin­for­mo­wa­ni o pozo­sta­wio­nym bez opie­ki baga­żu w ter­mi­na­lu na pozio­mie odlo­ty. Był to czar­ny ple­cak bez widocz­nej zawar­to­ści i bez przy­wie­szek baga­żo­wych. Z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści usta­le­nia wła­ści­cie­la ple­ca­ka pod­ję­to decy­zję o ewa­ku­acji ter­mi­na­la. Po jej zakoń­cze­niu oraz po przy­by­ciu na miej­sce służb ratun­ko­wych przy­stą­pio­no do roz­po­zna­nia baga­żu. Po spraw­dze­niu dostęp­ny­mi urzą­dze­nia­mi spe­cja­li­stycz­ny­mi usta­lo­no, że ple­cak nie sta­no­wi zagro­że­nia, a znaj­du­je się w nim odzież i ulot­ki rekla­mo­we. Plecak został prze­ka­za­ny Dyżurnemu Terminala i będzie cze­kał na wła­ści­cie­la w Biurze Bagażu Zagubionego Lotniska Chopina.

Kolejną inter­wen­cję prze­pro­wa­dzi­li funk­cjo­na­riu­sze z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tam w godzi­nach popo­łu­dnio­wych otrzy­ma­no infor­ma­cję od pra­cow­ni­ka par­kin­gu o pozo­sta­wio­nym baga­żu. Była to śred­niej wiel­ko­ści waliz­ka, któ­rą podróż­ny zosta­wił przy jed­nej z kas par­kin­go­wych. Została ogło­szo­na ewa­ku­acja par­kin­gu oraz dróg dojaz­do­wych do ter­mi­na­la a tak­że obsza­ru zieleni.

Po przy­by­ciu służb medycz­nych, Straży Pożarnej i Policji doko­na­no roz­po­zna­nia baga­żu. Stwierdzono, że nie znaj­du­ją się w nim przed­mio­ty nie­bez­piecz­ne. Działania miner­sko – piro­tech­nicz­ne nie spo­wo­do­wa­ły opóź­nień w ruchu lot­ni­czym nowo­dwor­skie­go lot­ni­ska. Po kil­ku godzi­nach od zakoń­cze­nia ewa­ku­acji do infor­ma­cji lot­ni­sko­wej zgło­si­ła się 36-let­nia kobie­ta, któ­ra pozo­sta­wi­ła waliz­kę na par­kin­gu. W związ­ku z naru­sze­niem art. 210 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Lotnicze (Nie sto­so­wa­nie się do zaka­zów i naka­zów zarzą­dza­ją­ce­go lot­ni­skiem. Pozostawienie baga­żu bez opie­ki) roz­tar­gnio­na podróż­na zosta­ła uka­ra­na man­da­tem kar­nym gotówkowym.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.