Uczniowie podstawówek będą jeździli za darmo!

Do tej pory z dar­mo­wej komu­ni­ka­cji korzy­sta­ły dzie­ci do 7 roku życia. Po prze­kro­cze­niu tego wie­ku przy­słu­gi­wa­ła im 50 proc. zniż­ka. Jak zapo­wia­da Renata Kaznowska, wice­pre­zy­dent Warszawy, od nowe­go roku szkol­ne­go, ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej będą jeź­dzi­li za dar­mo. Bez wzglę­du na wiek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Wszystko zaczę­ło się od inter­pe­la­cji rad­nej Pauliny Piechny-Więckiewicz, któ­ra zapy­ta­ła czy w okre­sie w któ­rym ucznio­wie cho­dzą do szko­ły nie moż­na zwol­nić ich z opłat. Jak wyli­czy­ła wpły­wy z bile­tów zma­le­ją tyl­ko o jeden pro­cent. Jako przy­kład poda­ła Kraków, któ­ry roz­wią­za­nie takie wprowadził.

W odpo­wie­dzi na pismo, Renata Kaznowska, wice­pre­zy­dent Warszawy odpo­wie­dzia­ła, że takie roz­wią­za­nie jest ana­li­zo­wa­ne od kil­ku mie­się­cy. Teraz już wia­do­mo, że zosta­nie wpro­wa­dzo­ne. W wywia­dzie dla sto­łecz­nej „Gezety” wice­pre­zy­dent powie­dzia­ła, że od nowe­go roku szkol­ne­go ucznio­wie pod­sta­wó­wek będą jeź­dzi­li komu­ni­ka­cją miej­ską za dar­mo. Maksymalny koszt takie roz­wią­za­nia będzie wyno­sił 12 mln zł rocznie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.