Uderzył 9-latka pięścią w twarz! Przerażający incydent w tramwaju

Do zda­rze­nia doszło w tram­wa­ju na woli. Z usta­leń wyni­ka, że spraw­ca wycho­dząc na przy­stan­ku, ude­rzył mało­let­nie­go pię­ścią w twarz. Natychmiastowa reak­cja świad­ków zda­rze­nia zakoń­czy­ła się uję­ciem 61-lat­ka. Policjanci, po zgro­ma­dze­niu mate­ria­łu dowo­do­we­go przed­sta­wi­li podej­rza­ne­mu zarzut naru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej o cha­rak­te­rze chuligańskim.

Fot. KSP

Po godzi­nie 15 poli­cjan­ci z wydzia­łu patro­lo­wo-inter­wen­cyj­ne­go z wol­skiej komen­dy otrzy­ma­li zgło­sze­nie o tym, że w tram­wa­ju męż­czy­zna ude­rzył chłop­ca w wie­ku 9 lat. Nie cze­ka­jąc dłu­go mun­du­ro­wi uda­li się na miej­sce. Z usta­leń funk­cjo­na­riu­szy wyni­ka, że spraw­ca wycho­dząc z tram­wa­ju na przy­stan­ku, ude­rzył dziec­ko pię­ścią w twarz. Pasażerowie natych­miast zare­ago­wa­li i uję­li 61-lat­ka. Policjanci zba­da­li stan trzeź­wo­ści Artura S. Okazało się, że męż­czy­zna ma oko­ło pro­mil alko­ho­lu w organizmie.

Zatrzymany męż­czy­zna tra­fił pro­sto do poli­cyj­nej celi. Dochodzeniowcy zgro­ma­dzi­li mate­riał dowo­do­wy i prze­ka­za­li go do pro­ku­ra­tu­ry, któ­ry objął postę­po­wa­nie ści­ga­niem z urzę­du. 61-latek usły­szał zarzut naru­sze­nia nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej o cha­rak­te­rze chu­li­gań­skim. W trak­cie prze­słu­cha­nia, podej­rza­ny przy­znał się do zarzu­ca­ne­go czynu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.