Ukradł portfel z kurtki. W środku pieniądze, karty płatnicze, lojalnościowe, dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Szuka go policja

Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału dochodzeniowo-śled­czego prowadzą dochodze­nie w spraw­ie kradzieży port­fela o wartoś­ci 150 zł wraz z pieniędz­mi w kwocie 140 zł, kar­ta­mi płat­niczy­mi, lojal­noś­ciowy­mi, dowo­dem oso­bistym, prawem jazdy oraz dowo­dem rejes­tra­cyjnym samo­chodu mar­ki Audi A4, do której doszło w dniu 11 listopa­da 2017 r.

Z ustaleń polic­jan­tów wyni­ka, że postawny mężczyz­na w wieku około 30–40 lat mają­cy około 180–185 cm wzros­tu, o krót­kich włosach, ubrany w błęk­it­ną koszulę, siwe jean­sy i ciem­ną kurtkę zap­inaną na zamek błyskaw­iczny, z męską tor­bą na ramie­niu wszedł do częś­ci kaw­iar­ni­anej w celu przeprowadzenia rekone­san­su.

Roze­jrzał się gdzie wiszą kurt­ki klien­tów i po upły­wie niespeł­na min­u­ty wró­cił i pod pozorem zosta­nia w lokalu powiesił tam swo­ja kurtkę. Po upły­wie kole­jnej min­u­ty pod­czas zabiera­nia swo­jej kurt­ki z wiesza­ka wyjął port­fel z kieszeni pokrzy­wd­zonego i wyszedł.

Prze­bieg całego zdarzenia został zare­je­strowany przez kamery mon­i­toringu, na którym widać syl­wetkę, twarz oraz zachowanie pode­jrzanego.

Oso­by, które mogą mieć jakiekol­wiek infor­ma­c­je na tem­at tożsamoś­ci pode­jrzanego mężczyzny lub miejs­ca jego obec­nego poby­tu pros­zone są o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału dochodzeniowo-śled­czego w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Wilczej 21 w Warsza­w­ie.

Infor­ma­c­je moż­na przekazać dzwoniąc na numer  tel. 22 60 391 69 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.