Ukradł telefon w autobusie. Teraz będzie pracował 12 miesięcy

Północnoprascy poli­cjan­ci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu zatrzy­ma­li 30-lat­ka podej­rza­ne­go o kra­dzież. Mężczyzna wyko­rzy­stu­jąc nie­uwa­gę pasa­żer­ki auto­bu­su miej­skie­go, z bocz­nej kie­sze­ni toreb­ki skradł tele­fon o war­to­ści 650 złotych.

Fot. Pixabay

Tydzień temu do komen­dy przy ul. Jagiellońskiej zgło­si­ła się pokrzyw­dzo­na, któ­ra powia­do­mi­ła, że zosta­ła okra­dzio­na. Z zeznań kobie­ty wyni­ka­ło, że do zda­rze­nia doszło pod­czas prze­jaz­du auto­bu­sem miej­skim. Nieuwagę 28-let­niej pasa­żer­ki wyko­rzy­stał spraw­ca, któ­ry z bocz­nej kie­sze­ni jej toreb­ki skradł tele­fon war­ty 650 złotych.

W trak­cie dal­szych czyn­no­ści, w jed­nym z pół­noc­no­pra­skich lom­bar­dów poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li skra­dzio­ny tele­fon. Dzięki pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­nej pra­cy ope­ra­cyj­nej usta­li­li rów­nież oso­bę odpo­wie­dzial­ną za kra­dzież. Podejrzewanym męż­czy­zną oka­zał się 30-let­ni Piotr K. Mężczyzna był już wcze­śniej kara­ny i odsia­dy­wał wyrok za rozboje.

Odzyskane mie­nie wró­ci­ło do pra­wo­wi­tej wła­ści­ciel­ki, a 30-latek usły­szał zarzu­ty, do któ­rych się przy­znał i dobro­wol­nie pod­dał karze 12 mie­się­cy ogra­ni­cze­nia wol­no­ści z obo­wiąz­kiem kon­tro­lo­wa­nej nie­od­płat­nej pra­cy na cel wyzna­czo­ny przez sąd, w wymia­rze 40 godzin miesięcznie.

Policjanci radzą, jak ustrzec się przed kieszonkowcem:

  • powin­ni­śmy mieć cały czas w zasię­gu wzro­ku bagaż przy wsia­da­niu do zatło­czo­ne­go auto­bu­su, tram­wa­ju, czy pociągu,
  • nale­ży dobrze zabez­pie­czyć noszo­ne przy sobie doku­men­ty i pieniądze,
  • pie­nią­dze trzy­maj­my przy sobie w dwóch miej­scach – pozwo­li to zmniej­szyć ryzy­ko utra­ty całej kwoty,
  • nie nale­ży demon­stro­wać zawar­to­ści port­fe­la, gdy widzą to przy­pad­ko­we osoby,
  • powin­ni­śmy zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na oso­by znaj­du­ją­ce się obok nas,
  • w tram­wa­jach, auto­bu­sach lub pocią­gach powin­ni­śmy wybie­rać zawsze miej­sce w pobli­żu zna­nych osób lub kie­ru­ją­ce­go – uni­kaj­my pustych prze­dzia­łów w pociągu,
  • nie nawią­zuj­my przy­god­nych znajomości,
  • nie zasy­piaj­my podró­żu­jąc publicz­ny­mi środ­ka­mi komunikacji,
  • klu­cze do miesz­ka­nia powin­ni­śmy nosić w innym miej­scu niż doku­men­ty z adre­sem – jeże­li zło­dziej zdo­bę­dzie taki kom­plet może okraść miesz­ka­nie zanim oso­ba poszko­do­wa­na zdą­ży zareagować.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.