Uszkodził 14 samochodów!

Mundurowi z Bielan zatrzy­ma­li męż­czy­znę, któ­ry uszko­dził luster­ka, zde­rza­ki i ante­ny w 14 zapar­ko­wa­nych samo­cho­dach. Policjantów powia­do­mił świa­dek, któ­re­go zbu­dził hałas dobie­ga­ją­cy z podwórka.

Fot. KSP

Około 01.30 ofi­cer dyżur­ny bie­lań­skiej komen­dy został powia­do­mio­ny o wan­da­lu nisz­czą­cym zapar­ko­wa­ne pojaz­dy, wzdłuż uli­cy Literackiej. Świadka zbu­dził hałas dobie­ga­ją­cy z uli­cy. Funkcjonariusze, któ­rzy bły­ska­wicz­nie byli na miej­scu, zauwa­ży­li męż­czy­znę, odpo­wia­da­ją­ce­go ryso­pi­so­wi poda­ne­mu przez świadka.

Artur K. został zatrzy­ma­ny i prze­wie­zio­ny do bie­lań­skiej komen­dy. Mężczyzna został zba­da­ny na zawar­tość alko­ho­lu w orga­ni­zmie, bada­nie wyka­za­ło pra­wie 2 pro­mi­le. Okazało się, że 21-latek pokłó­cił się z dziew­czy­ną i swo­ją nie­po­ha­mo­wa­ną złość i agre­sję wyła­do­wał na zapar­ko­wa­nych pojaz­dach. W sumie uszko­dził 14 pojaz­dów, powo­du­jąc stra­ty na kwo­tę 12 000 złotych.

21-latek usły­szał już zarzu­ty za uszko­dze­nie mie­nia. Mężczyzna przy­znał się do zarzu­ca­nych czy­nów. Teraz gro­zi mu kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.