Uwaga! Na Pradze Południe grasuje zboczeniec!

Jeden z naszych czy­tel­ni­ków, ostrze­ga przed gra­su­ją­cym w oko­li­cy Gocławka zbo­czeń­cem, któ­ry napadł na jego zna­jo­mą. Napastnik pod­szedł do niej od tyłu, po czym zaczął doty­kać w intym­nych miej­scach. Najprawdopodobniej spło­szył się czymś, ponie­waż w pew­nym momen­cie zaczął ucie­kać. Ciężko nawet pomy­śleć co było­by, gdy­by został z kobie­ta sam na sam przez dłuż­szy czas.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„W śro­dę (16.09.2015) rano, oko­ło 5:56 moja kole­żan­ka zosta­ła napad­nię­ta na Grochowie. Przechodząc od ul. Olszynki Grochowskiej ul. Koprzywiańską (mię­dzy Społem, a opusz­czo­ny­mi gara­ża­mi) w stro­nę pętli tram­wa­jo­wej pod­biegł do niej chło­pak i zła­pał ją za kro­cze przytrzymując.

Wiek ok. 20–30 lat. Drobnej postu­ry (chu­dy), wzrost śred­ni, krót­kie wło­sy. Miał drob­ną twarz. Ubrany był w piko­wa­ną kurt­kę grana­to­wą na zatrza­ski, oraz gra­na­to­we dżin­sy. Być może ktoś coś wie, albo sły­szał o podob­nych przy­pad­kach i umie ten incy­dent przy­pa­so­wać do kon­kret­nej oso­by. Będę wdzięcz­ny za wszel­kie informacje.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE.”

Napisał opi­su­jąc spra­wę nasz czy­tel­nik. Sprawa jest już zgło­szo­na na poli­cję. Jak się szyb­ko oka­za­ło napad­nię­ta kobie­ta nie jest jedy­ną pokrzyw­dzo­ną. Jak pod­kre­śla nasz czy­tel­nik, od 28 lat miesz­ka na Grochowie i nigdy jesz­cze nie było podob­nej sytuacji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.