UWAGA! Szukamy starych zdjęć przedwojennej i powojennej Warszawy!

Kochani! Mamy do Was ogrom­ną proś­bę. Przejrzyjcie swo­je szu­fla­dy, sza­fy i piw­ni­ce. Mogą się w nich kryć praw­dzi­we pereł­ki. Jeśli jeste­ście w posia­da­niu takich zdjęć i chce­cie się nimi podzie­lić z inny­mi, wyślij­cie je do nas!

Kosciol Sw Aleksandra

fot. Janina Mierzecka/skan z ory­gi­na­łu. Fotografia pocho­dzi z serii zdjęć Warszawa Oskarża – wła­sność Warszawa w Pigułce

Od kil­ku lat na dłu­go przed powsta­niem Warszawy w Pigułce zbie­ra­li­śmy foto­gra­fie przed­wo­jen­nej i powo­jen­nej Warszawy, któ­re doku­men­to­wa­ły znisz­cze­nia wojen­ne. Teraz dzię­ki por­ta­lo­wi może­my popro­sić Was o pomoc. Dzięki Wam może­my stwo­rzyć archi­wum daw­nej Warszawy. Nie inte­re­su­ją nas prze­dru­ki. Szukamy zdjęć, któ­re nie były wcze­śniej publi­ko­wa­ne. Skany foto­gra­fii pro­si­my nad­sy­łać na adres: michal@​warszawawpigulce.​pl lub na skrzyn­kę kon­tak­to­wą na naszym Fanpage. Pomożecie?

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.