W Warszawie powstanie pierwsze publiczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

W pią­tek, 20 stycz­nia, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pod­pi­sał umo­wę na moder­ni­za­cję Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej na pół­noc­nej Pradze. Placówka wzbo­ga­ci się rów­nież o przedszkole.

Fot. Pixabay

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 to pla­ców­ka, do któ­rej uczęsz­cza­ją dzie­ci z auty­zmem. W ramach inwe­sty­cji zosta­nie ona roz­bu­do­wa­na o pawi­lon przed­szkol­ny rów­nież prze­zna­czo­ny dla dzie­ci z auty­zmem. W ramach moder­ni­za­cji powsta­nie nowa sala gim­na­stycz­na z zaple­czem. Budynek zosta­nie pod­da­ny grun­tow­ne­mu remon­to­wi – ter­mo­mo­der­ni­za­cji (m.in. wymia­na okien, węzła ciepl­ne­go i insta­la­cji c.o, ocie­ple­nie), wymia­nie drzwi wewnętrz­nych, prze­bu­do­wie pomiesz­czeń oraz wymia­nie wszyst­kich wewnętrz­nych instalacji.

Wizualizacja ZSS nr 97 po moder­ni­za­cji. Fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „IZOLBUD”. Przewidywany czas zakoń­cze­nia moder­ni­za­cji to maj 2018 roku.

Jak pisze Ratusz, w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 pra­cu­je doświad­czo­na, wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na, któ­ra jest pio­nie­rem w dzie­dzi­nie tera­pii, opie­ki i kształ­ce­nia dzie­ci z auty­zmem ze sprzę­że­nia­mi. Od 2007 r. w zespo­le szkół pro­wa­dzo­ne są spe­cja­li­stycz­ne zaję­cia z naj­młod­szy­mi w ramach wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia ich rozwoju.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.