Warsaw 2016: Kręcenie filmów z drona wymaga wielu pozwoleń [NASZ PATRONAT]

Z począt­kiem czerw­ca pra­ce nad pro­jek­tem „Warsaw2016…” nabra­ły tem­pa. W sobo­tę Motion-Studio.pl, czy­li Michał Janiszewski & Marcin Poncyliusz zapre­zen­to­wa­li kolej­ny making of.

Tym razem w skró­cie opo­wia­da­ją o wyzwa­niach, z któ­ry­mi przy­szło im się zmie­rzyć. Przypominamy, że Warszawa w Pigułce zosta­ła ofi­cjal­nym patro­nem medial­nym przedsięwzięcia.

Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie i postę­pach prac znaj­dzie­cie na dedy­ko­wa­nej stro­nie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.