Warszawa w Pigułce i PAP zapraszają na „Zadziwiające Technologie” w Noc Muzeów! [PROGRAM]

Polska Agencja Prasowa i Warszawa w Pigułce, któ­ra zosta­ła patro­nem medial­nym wyda­rze­nia, zapra­sza­ją 14 maja 2016 od 18:00 do 01:00 na ul. Mińską 65 na dru­gą edy­cję wysta­wy pt. „Zadziwiające tech­no­lo­gie”. Dojazd miej­skim auto­bu­sem obwo­żą­cym zwie­dza­ją­cych po atrak­cjach Nocy Muzeów – przy­sta­nek Drukarnia PAP.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Podczas Nocy Muzeów będzie­my pro­mo­wać pol­ską naukę oraz naj­zdol­niej­szych, czę­sto bar­dzo mło­dych naukow­ców, któ­rzy pochwa­lą się swo­imi wyna­laz­ka­mi, opo­wie­dzą o nich, a tak­że poka­żą jak dzia­ła­ją w prak­ty­ce. Zaprosiliśmy rów­nież pol­skie fir­my, któ­re zapre­zen­tu­ją naj­now­sze doko­na­nia tech­no­lo­gicz­ne z róż­nych dzie­dzin życia.

W tym roku impre­za odby­wa się pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pro­gra­mie Nocy Muzeów na Mińskiej 65 m.in.:

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji pre­zen­tu­ją­ce naj­now­sze tech­ni­ki badawcze
 • Drony: Hash, Darwin, Y6 i Wannolot oraz symu­la­to­ry lotów dro­na­mi fir­my 24 Godziny Sp. z o.o.
 • Firma SHOT.ME poka­że GIF.ME – pro­dukt łączą­cy zdję­cia w nie­tu­zin­ko­we ani­ma­cje oraz PICTURE.ME – apli­ka­cję pozwa­la­ją­cą w cza­sie rze­czy­wi­stym umiesz­czać zdję­cia, fil­my na plat­for­mie internetowej
 • Firma Vigo System – pre­zen­ta­cje pol­skich urzą­dzeń ter­mo­wi­zyj­nych oraz z dzie­dzi­ny podczerwieni
 • Kamil Różański zapre­zen­tu­je AVENTYbike – uni­kal­ny pojazd hybrydowy
 • Łazik mar­sjań­ski HYPERION 2, łazik mar­sjań­ski MAGMA 2, hek­sa­kop­ter i samo­lot udźwi­go­wy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
 • Mały Inżynier z poka­zem z suchym lodem, poka­zem robo­tów i warsz­ta­ta­mi z robotyki
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapre­zen­tu­je dwie nie­zwy­kłe wysta­wy, a tak­że zapro­si na cie­ka­we warsz­ta­ty dla dzieci
 • Mobilne pla­ne­ta­rium Centrum Edukacyjnego „Planeta Anuka”
 • Mobilny pokój zaga­dek Team Exit – zmierz się z cza­sem, odnajdź radio­ak­tyw­ną sub­stan­cję i ura­tuj uczest­ni­ków Nocy Muzeów przed jej działaniem
 • Model samo­lo­tu z sys­te­mem FPV, fil­my z lotów oraz gogle video na sto­isku fir­my PitLab
 • Niesamowita wysta­wa mode­li z fil­mu Star Wars autor­stwa Krzysztofa Wilczyńskiego
 • Obrazy Katarzyny Kobylarz w tech­no­lo­gii ChromaDepth 3D, któ­re moż­na oglą­dać przez spe­cjal­ne oku­la­ry z efek­tem 3D
 • Pokazy: Mikroświat, Czystość mate­ria­łu, Magia magne­ty­zmu oraz Zamrożony świat Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Projekt CyberRyba, któ­ry powstał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej oraz pro­jekt Śledzik reali­zo­wa­ny na rzecz bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści państwa
 • Proto3D zapre­zen­tu­je wydru­ki 3D i dru­kar­kę 3D Zortrax M200 w akcji
 • Reaktor – Laboratorium Rzeźby z inte­re­su­ją­cy­mi warsz­ta­ta­mi dla dzie­ci i dorosłych
 • Sokół Millenium – naj­szyb­sza kupa zło­mu w galak­ty­ce, naj­now­sze X-Wingi z Przebudzenia Mocy, maje­sta­tycz­ne śnie­go­ła­zy, czy­li rewe­la­cyj­na wysta­wa mode­li autor­stwa Bernarda Szukiel
 • Sterowanie robo­ta­mi LEGO, kącik kon­struk­to­ra i budo­wa­nie robo­tów na sto­isku TwójRobot
 • Studenckie Koło Astronautyczne dzia­ła­ją­ce przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej poka­że mię­dzy inny­mi Skarabeusza – pierw­szy pol­ski łazik na zawo­dach University Rover Challange
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie z naj­now­szym sprzę­tem ratowniczo-gaśniczym
 • TESLABOARDS – naj­wyż­szej jako­ści desko­rol­ki elektryczne
 • VersaBox poka­że robo­ta VeeBee i robo­ta FatBoy

Podczas Nocy Muzeów orga­ni­zo­wa­nej na Mińskiej 65 odbę­dzie się rów­nież kwe­sta na rzecz dzien­ni­ka­rza PAP Mariusza Wachowicza, któ­ry kil­ka mie­się­cy temu miał wypa­dek, zapadł w śpiącz­kę, a obec­nie wyma­ga inten­syw­nej i kosz­tow­nej rehabilitacji.

Dziennikarze PAP zor­ga­ni­zu­ją poświę­co­ne mu sto­isko, gdzie będą prze­ko­ny­wać zwie­dza­ją­cych do wspar­cia ich kole­gi. Mariusz to nie tyl­ko agen­cyj­ny repor­ter, ale rów­nież dok­tor ogrod­nic­twa, var­sa­via­ni­sta, uta­len­to­wa­ny kucharz i kuli­nar­ny blo­ger. Podczas Nocy Muzeów będzie moż­na spró­bo­wać wymy­ślo­nych przez nie­go potraw, a tak­że poznać nie­któ­re sekre­ty pra­cy dzien­ni­ka­rzy agencyjnych.

O godzi­nie 21:00 odbę­dzie się kon­cert, na któ­rym wystą­pią m.in. jego kole­dzy z Zaawansowanego Zespołu Niespokojnych Nóg, kape­la Black Dog, któ­ra kolej­ny już raz zagra dla Mariusza, a tak­że król­duch, któ­ry wła­śnie dołą­czył do gro­na jego przyjaciół.

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/events/941854732572491

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.