Warszawa w Piosenkach cz.6 – Sen o Warszawie

Tej pio­sen­ki przed­sta­wiać niko­mu nie trze­ba. Legendarny Czesław Niemen o Warszawie.

Czesław Niemen (Czesław Juliusz Niemen-Wydrzycki) uro­dził się 16 lute­go 1939 w Starych Wasiliszkach, w II Rzeczypospolitej, w woje­wódz­twie nowo­gródz­kim. Śpiewał od nad naj­młod­szych – w dzie­się­cio­let­niej szko­le i w chó­rze kościel­nym. Od roku 1953 do 1954 uczęsz­czał do szko­ły muzycz­nej w Grodnie, grał na orga­nach, razem ze szkol­nym zespo­łem wystę­po­wał w innych szko­łach. Po roku został wyrzu­co­ny ze szko­ły, ze wzglę­du na duzą absen­cję. Nastepnie wraz z rodzi­na w ramach maso­wych wysie­dleń z kre­sów został prze­sie­dlo­ny do Polski. W Gdańsku roz­po­czął karie­rę w r szko­le muzycz­nej, gdzie uczył sie grac na fago­cie. W tym cza­sie wystę­po­wał w teatrach i kaba­re­tach stu­denc­kich oraz w gdań­skim klu­bie Żak. W 1958 roku poślu­bił pie­lę­gniar­kę Marię Kauzunik (para ma cór­kę Marię Gutowską), z któ­rą roz­wiódł sie w 1971 roku. Ponownie oże­nił się z Małgorzatą Niemen, z któ­rą miał dwie cór­ki – Natalię i Eleonorę. Zmarł 17 stycz­nia 2004 na nowo­twór ukła­du chłonnego.

Początki karie­ry Niemena to Bigbit w sty­lu The Beatles oraz bal­la­dy („Pod Papugami”). W 1964 roku razem z zespo­łem Niebiesko-Czarni wystę­po­wał jako sup­port Marleny Dietrich w Sali Kongresowej w Warszawie. Z Niebiesko-Czarnymi pra­co­wał do 1965, a w następ­nym roku utwo­rzył wraz z zespo­łem Chochoły, zespół Akwarele. W 1967 ruszy­li w tra­sę kon­cer­to­wą i nagra­li utwór „Dziwny jest ten świat” – naj­słyn­niej­szy pol­ski pro­test song i hymn mło­de­go poko­le­nia rze­czy­wi­sto­ści lat 60-tych.

Sen o Warszawie powstał w roku 1966. Autorem tek­stu jest Marek Gaszyński, a muzy­ki sam Czesław Niemen. Mało kto wie, iż jest to nie­ofi­cjal­ny hymn Legii Warszawa, któ­ry jest odśpie­wy­wa­ny przez kibi­ców na Stadionie Wojska Polskiego.

Mam, tak samo jak ty,
mia­sto moje, a w nim
naj­pięk­niej­szy mój świat,
naj­pięk­niej­sze dni,
zosta­wi­łem tam kolo­ro­we sny.

Kiedyś zatrzy­mam czas
i na skrzy­dłach jak ptak
będę leciał co sił
tam, gdzie moje sny
i war­szaw­skie kolo­ro­we dni.

Gdybyś ujrzeć chciał 
nad­wi­ślań­ski świt,
już dziś wyru­szaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak
przy­wi­ta pięk­nie nas
war­szaw­ski dzień.

Mam, tak samo jak ty,
mia­sto moje, a w nim
naj­pięk­niej­szy mój świat,
naj­pięk­niej­sze dni,
zosta­wi­łem tam kolo­ro­we sny.

Gdybyś ujrzeć chciał 
nad­wi­ślań­ski świt,
już dziś wyru­szaj ze mną tam.
Zobaczysz, jak
przy­wi­ta pięk­nie nas
war­szaw­ski dzień,
war­szaw­ski dzień,
war­szaw­ski dzień.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.