Warszawa z konserwatorem do końca października. Co potem?

Decyzją woje­wo­dy opie­kę nad war­szaw­ski­mi zabyt­ka­mi Stołeczny Konserwator spra­wo­wał będzie tyl­ko do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Potem wszel­kie kom­pe­ten­cje przej­mie Konserwator Mazowiecki.

Kolumna Zygmunta. Fot. Warszawa w Pigułce

„W dn. 31 lip­ca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wypo­wie­dział poro­zu­mie­nie z Prezydentem m.st. Warszawy w spra­wie prze­ka­za­nia czę­ści kom­pe­ten­cji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązanie poro­zu­mie­nia, pod­pi­sa­ne­go jesz­cze przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2003 r., zacznie obo­wią­zy­wać za 3 mie­sią­ce, czy­li od począt­ku listopada.

Co to w prak­ty­ce oznacza?

Nic inne­go niż to, że na tere­nie całe­go mia­sta wszel­kich uzgod­nień będzie doko­ny­wał już Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. I doty­czy to zarów­no obiek­tów wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­ków, jak też tych uję­tych w gmin­nej ewi­den­cji zabyt­ków. Dodatkowo Mazowiecki Konserwator przej­mu­je też kom­pe­ten­cje do pro­wa­dze­nia kon­tro­li. W ten spo­sób wra­ca­my do sta­nu sprzed 2003 r., kie­dy w Polsce funk­cjo­no­wa­li wyłącz­nie woje­wódz­cy konserwatorzy.

Przez te 15 lat zupeł­nie zmie­ni­ły się wyzwa­nia, jakie sto­ją przed kon­ser­wa­to­rem w Warszawie. Napór inwe­sty­cyj­ny i ilość spraw są nie­po­rów­ny­wal­ne z tym, co było przed 2003 r. W tej chwi­li Stołeczny Konserwator tyl­ko w cią­gu roku wyda­je pra­wie 5000 decy­zji, ok. 1000 posta­no­wień (uzgod­nie­nia w zakre­sie obiek­tów ewi­den­cyj­nych) i wyda­je 2000 zale­ceń. To dużo wię­cej niż na całym Mazowszu razem wzię­tym. Nierzadko są to spra­wy trud­ne i wyma­ga­ją­ce dokład­nych, rze­tel­nych analiz.

Wraz z koń­cem poro­zu­mie­nia nie koń­czy się nasza pra­ca. W tej chwi­li już w innej roli, ale nadal będzie­my słu­żyć mia­stu, jego miesz­kań­com, a przede wszyst­kim zabyt­kom. Teraz nawet jesz­cze moc­niej!” – pisze Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.