Warszawiacy na potęgę sprawdzają powietrze. Strona WIOŚ nie wytrzymała

Bardzo wyso­kie stę­że­nie nie­bez­piecz­nych pyłów skło­ni­ło war­sza­wia­ków do spraw­dza­nia wyni­ków na bie­żą­co. Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na któ­rej spraw­dzić moż­na stan powie­trza, nie wytrzy­ma­ła i odmó­wi­ła posłuszeństwa.

Fot. Jacek Kurzątkowski / Warszawa Lata

Zarówno stro­na sojp.wios.warszawa.pl, jak i powietrze.gios.gov.pl nie dzia­ła­ją. Jedyna stro­na, któ­ra pozo­sta­ła to sojp.wios.warszawa.pl/prognoza.

Jakość powie­trza mozna też spraw­dzać za pomo­cą apli­ka­cji w tele­fo­nach komórkowych.

W porów­na­niu do poran­ne­go wyni­ku, zanie­czysz­cze­nie powie­trza jest mniej­sze. Na Ursynowie i Targówku wyni­ki tyl­ko nie­znacz­nie prze­kra­cza­ją nor­mę. Dużo gorzej jest w Al. Niepodległości i przy ul. Marszałkowskiej. W pierw­szym przy­pad­ku stę­że­nie pyłu PM10 wyno­si 135 µg/m3 (270 proc.), w dru­gim 218 µg (436 proc.).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.