Warszawiacy za szybko jeżdżą. Policja: „Eliminowanie z ruchu kierowców, którzy znacznie przekroczą prędkość i w rażący sposób łamią przepisy”

Policjanci sto­łecz­ne­go Wydziału Ruchu Drogowego we współ­pra­cy z poli­cjan­ta­mi z wyty­po­wa­nych jed­no­stek gar­ni­zo­nu sto­łecz­ne­go prze­pro­wa­dzi­li dzia­ła­nia kon­tro­l­no-pre­wen­cyj­ne zwią­za­ne z kon­tro­lą pręd­ko­ści. W wyni­ku akcji zosta­ły skon­tro­lo­wa­ne 104 pojaz­dy, 65 kie­ru­ją­cych prze­kro­czy­ło dopusz­czal­ną pręd­ko­ścią jaz­dy, w tym trzem oso­bom zatrzy­ma­no upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Policjanci zatrzy­ma­li rów­nież jeden dowód rejestracyjny.

Fot. KSP

Celem dzia­łań było ogra­ni­cze­nie licz­by zda­rzeń dro­go­wych oraz eli­mi­no­wa­nie z ruchu dro­go­we­go tych kie­row­ców, któ­rzy pro­wa­dzą pojaz­dy ze znacz­nie prze­kro­czo­ną od dozwo­lo­nej pręd­ko­ścią lub w inny rażą­cy spo­sób łamią obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy ruchu dro­go­we­go. Do dzia­łań wyko­rzy­sta­no radio­wo­zy wypo­sa­żo­ne w urzą­dze­nia reje­stru­ją­ce tzw. wide­ore­je­stra­to­ry, będą­ce w dys­po­zy­cji Komendy Stołecznej Policji, jak rów­nież zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia powia­tów ościennych.

W wyni­ku akcji zosta­ły skon­tro­lo­wa­ne 104 pojaz­dy, 65 kie­ru­ją­cych prze­kro­czy­ło dopusz­czal­ną pręd­ko­ścią jaz­dy w tym trzem oso­bom zatrzy­ma­no upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Policjanci zatrzy­ma­li rów­nież jeden dowód rejestracyjny.

Policjanci Komendy Stołecznej Policji przy­po­mi­na­ją, że od wie­lu lat jed­ną z głów­nych przy­czyn wypad­ków i koli­zji na pol­skich dro­gach jest nie­prze­strze­ga­nie przez kie­ru­ją­cych dozwo­lo­nej pręd­ko­ści jazdy.

Warto rów­nież pod­kre­ślić fakt, wyni­ka­ją­cy z poli­cyj­nych ana­liz, że nie zawsze kon­se­kwen­cje łama­nia prze­pi­sów dro­go­wych pono­szą ich spraw­cy, ale w wie­lu przy­pad­kach za ich błę­dy, kosz­ty pono­szą inni uczest­ni­cy ruchu drogowego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.