Wepchnęli go do autobusu, brutalnie pobili i wypchnęli na chodnik. Szuka ich policja

Policjanci z bie­lań­skiej komen­dy pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie pobi­cia, do któ­re­go doszło 24 mar­ca 2017r. Funkcjonariusze z wydzia­łu docho­dze­nio­wo- śled­cze­go pro­szą o kon­takt wszyst­kie oso­by, któ­re roz­po­zna­ją męż­czyzn ze zdjęć lub posia­da­ją infor­ma­cje na ich temat.

Bielańscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie pobi­cia, do któ­re­go doszło w dniu 24.03.2017r. oko­ło godz. 22.40.

Pokrzywdzony wraz z żoną przy ul. Pułkowej w pobli­żu ul. Dzierżoniowskiej na przy­stan­ku auto­bu­so­wym ocze­ki­wał na przy­jazd auto­bu­su linii 181. Po chwi­li na przy­sta­nek przy­szła gru­pa mło­dych ludzi w wie­ku oko­ło 20 lat, 8 chło­pa­ków, 2 dziew­czy­ny. O godz. 22:47 pod­je­chał auto­bus, męż­czy­zna z żoną chciał wejść do auto­bu­su środ­ko­wy­mi drzwia­mi. Młodzi ludzie blo­ko­wa­li wej­ście do auto­bu­su i w pew­nym momen­cie pokrzyw­dzo­ny został wepchnię­ty do auto­bu­su, pobi­ty, a następ­nie wypchnię­ty z autobusu.

Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa. Policjanci z wydzia­łu docho­dze­nio­wo-śled­cze­go pro­szą o kon­takt wszyst­kie oso­by, któ­re roz­po­zna­ją na pre­zen­to­wa­nym zdję­ciu męż­czy­znę lub mają jakie­kol­wiek infor­ma­cje na jego temat.

Na wszel­kie infor­ma­cje od Państwa cze­ka­my przez całą dobę przy ul. Żeromskiego 7. Można tak­że zgło­sić się do naj­bliż­szej jed­nost­ki Policji lub prze­ka­zać infor­ma­cje na nr tel. 22 603−71−27, 22 603−71−55, 22 603−17−11, 22 22 603−16−25 na numer alar­mo­wy 997 lub 112.

Informacje moż­na tak­że prze­sy­łać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: oficer.​prasowy.​krp5​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Sprawę pro­wa­dzi sierż. Ewa Pyśkiewicz.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.