Wiatraczna i 1 sierpnia po remoncie [ZDJĘCIA]

Od ponie­dział­ku kie­row­cy mogą już jeź­dzić dwie­ma nowo wyre­mon­to­wa­ny­mi uli­ca­mi – Wiatraczną i 1 Sierpnia. To kolej­ne dro­gi, któ­re w tym roku otrzy­ma­ły nową, rów­ną nawierzch­nię i ozna­ko­wa­nie poziome.

Prace na Wiatracznej obję­ły odci­nek od ul. Grochowskiej do ul. Szaserów (frag­ment w zarzą­dzie ZDM). Remont poprze­dzi­ły eks­per­ty­zy, któ­re mia­ły wska­zać w jakiej kon­dy­cji jest nawierzch­nia i pod­bu­do­wa uli­cy, a tak­że zapro­po­no­wać tech­no­lo­gię napra­wy i wzmoc­nie­nia. Dzięki temu nowy asfalt będzie dłu­żej słu­żył mieszkańcom.

Nowy asfalt wraz ze wzmoc­nie­niem z siat­ki szkla­nej poja­wił się na ponad 5000 m kw. powierzch­ni. Na asfal­cie ZDM odtwo­rzył ozna­ko­wa­nie pozio­me, wyzna­czo­ne zosta­ły też miej­sca posto­jo­we na jezd­ni. Dzięki temu pie­si zyska­li dodat­ko­wą prze­strzeń, a licz­ba pasów na jezd­ni pozo­sta­ła bez zmian. W naj­bliż­szym cza­sie na przej­ściach dla pie­szych poja­wią się azyle.

Podobne pra­ce ZDM pro­wa­dzi­li­śmy w week­end na ul. 1 Sierpnia. Droga – na odcin­ku od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury – zyska­ła nową nawierzch­nię, któ­rą dodat­ko­wo wzmoc­nio­no spe­cjal­ną siat­ką. To bli­sko 9000 m kw. powierzch­ni. Tak w tym przy­pad­ku na nowym asfal­cie poja­wi­ło się nowe ozna­ko­wa­nie poziome.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.