Wiemy, jakie przestępstwa popełnił zbiegły więzień

Wczoraj Komenda Stołeczna Policji ogło­si­ła, że poszu­ki­wa­ny jest 42-let­ni Piotr Ruzicki. Mężczyzna odby­wał wyrok w zakła­dzie kar­nym, ale uda­ło się zbiec ze szpi­ta­la do któ­re­go go prze­wie­zio­no. Komendant Stołeczny poin­for­mo­wał, że za pomoc we wska­za­niu miej­sca ukry­wa­nia się ści­ga­ne­go, wyzna­czo­no 20 tys. zł nagro­dy. Wielu Czytelników oba­wia się zbie­głe­go męż­czy­zny i pyta­ją się za jakie prze­stęp­stwa odpo­wia­da. Udało nam się tego dowiedzieć.

Fot. KSP

„42-latek prze­by­wał w aresz­cie śled­czym w związ­ku z prze­stęp­stwa­mi gospo­dar­czy­mi i prze­stęp­stwa­mi prze­ciw­ko mie­niu” – powie­dzia­ła nam Iwona Jurkiewicz z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dopytywana o szcze­gó­ły odpo­wie­dzia­ła, że męż­czy­zna nigdy nie był podej­rze­wa­ny o prze­stęp­stwa prze­ciw­ko życiu i zdrowiu.

Z infor­ma­cji poli­cji wyni­ka ponad­to, że w uciecz­ce męż­czy­zny poma­ga­ła jesz­cze inna oso­ba, któ­ra rów­nież jest poszukiwana.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.