Wirus ASF w Legionowie! Znaleziono dwa martwe dziki zarażone afrykańskim pomorem świń

W powiecie legionowskim wys­tąpiły dwa potwierd­zone przy­pad­ki zakaże­nia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch sztuk padłych dzików. Jak jed­nak pod­kreśla Główny Inspek­torat Wetery­naryjny, choro­ba nie stwarza zagroże­nia dla ludzi.

Fot. Pix­abay

 

Padłe zwierzę­ta, których stan wskazy­wał, że mogły być zarażone ASF, zostały znalezione na grani­cy Jabłon­ny i Legionowa (1 sztu­ka) oraz w Stanisła­wowie Pier­wszym w gminie Nieporęt (1 sztu­ka). Bada­nia lab­o­ra­to­ryjne potwierdz­iły, że dzi­ki były chore na afrykańs­ki pomór świń. Zgod­nie z infor­ma­c­ja­mi Głównego Inspek­to­ra Wetery­naryjnego ludzie nie są wrażli­wi na zakaże­nie wirusem ASF, w związku z czym choro­ba ta nie stwarza zagroże­nia dla ich zdrowia lub życia. Jedyny­mi gatunka­mi, które są wrażli­we na ten wirus są dzi­ki i trzo­da chlew­na.

20 listopa­da 2017 staros­ta legionows­ki na wniosek Powia­towego Lekarza Wetery­narii w Nowym Dworze Mazowieckim zwołał posiedze­nie sztabu zarządza­nia kryzysowego, w którym uczest­niczyli przed­staw­iciele wszys­t­kich gmin powiatu oraz służb, straży i inspekcji dzi­ała­ją­cych na tere­nie powiatu, jak również przed­staw­iciele Woje­w­ody Mazowieck­iego z Wojew­ódzkiego Cen­trum Zarządza­nia Kryzysowego. Spotkanie było poświę­cone przy­pad­kom ASF w powiecie i planowanym dzi­ałan­iom, które będą miały na celu zwal­czanie choro­by. Woje­w­o­da Mazowiec­ki niezwłocznie wyda stosowne roz­porządze­nie w tej spraw­ie.

W przy­pad­ku znalezienia padłego dzi­ka nie należy go dotykać i zgłosić ten fakt do Powia­towego Lekarza Wetery­narii w Nowym Dworze Mazowieckim (tel. 22 775 22 27 lub e-mail: nowydwormaz.piw@wetgiw.gov.pl), najbliższego komis­ariatu policji lub straży gmin­nej. Nie należy też dokarmi­ać dzików.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.