Wola: 5 poszukiwanych zatrzymanych jednej doby, w tym ENA

Wolscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 5 osób poszu­ki­wa­nych przez wymiar spra­wie­dli­wo­ści lista­mi goń­czy­mi oraz naka­za­mi dopro­wa­dze­nia za róż­ne­go rodza­ju wykro­cze­nia i prze­stęp­stwa. Jedna oso­ba była poszu­ki­wa­na przez sąd we Francji Europejskim Nakazem Aresztowania.

Kajdanki. Fot. BortN66 / Shutterstock

Policjanci z Woli tyl­ko jed­nej doby zatrzy­ma­li 5 osób poszu­ki­wa­nych lista­mi goń­czy­mi oraz naka­za­mi dopro­wa­dze­nia wyda­ny­mi przez sądy. Zatrzymani to 31-let­ni Piotr K., Tobiasz J., 53-let­ni Dariusz W., 30-let­ni Maciej S. i 41-let­nia oby­wa­tel­ka Rosji, za któ­rą był wyda­ny Europejski Nakaz Aresztowania.

Czwórka z zatrzy­ma­nych odpo­wie za wykro­cze­nia oraz prze­stęp­stwa. Zgodnie z sądo­wy­mi naka­za­mi wszy­scy zatrzy­ma­ni zosta­li już umiesz­cze­ni w zakła­dach kar­nych w celu odby­cia zasą­dzo­nych kar pozba­wie­nia wol­no­ści, jed­nej z tych osób, po wpła­cie grzyw­ny, uda­ło się pomi­nąć pro­ce­du­rę osadzenia.

Piąta oso­ba, 41- let­nia oby­wa­tel­ka Rosji poszu­ki­wa­na Europejskim Nakazem Aresztowania wyda­nym przez sąd we Francji, zosta­ła tym­cza­so­wo aresz­to­wa­na na pod­sta­wie decy­zji sądu okrę­go­we­go. Kobieta była poszu­ki­wa­na od 3 lat.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.