Wózek kompletnie pijanej matki staczał się pod koła pędzących samochodów. W ostatniej chwili zjawili się oni

O tym, jak nie­bez­piecz­ne jest opie­ko­wa­nie się dziec­kiem pod wpły­wem alko­ho­lu prze­ko­na­ła się 38-let­nia kobie­ta. Tylko dzię­ki bły­ska­wicz­nej reak­cji poli­cjan­tów nie doszło do tragedii.

Fot. Pixabay

Kilka minut po godzi­nie 13:00 poli­cjan­ci zosta­li skie­ro­wa­ni na jed­no z osie­dli Wilanowa. Według zgło­sze­nia kobie­ta mia­ła pić alko­hol w towa­rzy­stwie męż­czy­zny, a w sto­ją­cym koło niej wóz­ku mia­ło pła­kać dziecko.

Policjanci natych­miast poje­cha­li na miej­sce, a kie­dy zoba­czy­li wózek z dziec­kiem toczą­cy się chod­ni­kiem w kie­run­ku uli­cy o spo­rym natę­że­niu ruchu, zapar­ło im dech w pier­siach. Natychmiast pobie­gli w kie­run­ku wóz­ka i wyję­li z nie­go nie­speł­na pół­to­ra­rocz­ną dziew­czyn­kę. Dziecko pła­ka­ło. Od tra­ge­dii uchro­nił je nie­wiel­ki murek, na któ­rym oparł się wózek oraz szyb­ka reak­cja funkcjonariuszy.

Kiedy funk­cjo­na­riu­sze pode­szli do 38-let­niej mat­ki, kobie­ta nie wie­dzia­ła, co się dzie­je. Badanie alko­te­stem wyka­za­ło, że mia­ła ponad 3 pro­mi­le alko­ho­lu w organizmie.

Lekarz wezwa­ny przez mun­du­ro­wych do dziec­ka stwier­dził, że jest ono zdro­we, nie posia­da obra­żeń i nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Policjanci usta­li­li kon­takt do bab­ci dziec­ka, któ­ra jak się oka­za­ło, od jakie­goś cza­su spra­wo­wa­ła już opie­kę nad 14-let­nią cór­ką nie­trzeź­wej kobie­ty. Do cza­su jej przy­jaz­du patro­low­cy zaję­li się dziec­kiem. Uspokoili je, cie­plej ubra­li i poda­li picie. Po prze­ka­za­niu dziew­czyn­ki bab­ci poli­cjan­ci zatrzy­ma­li nie­trzeź­wą kobie­tę w poli­cyj­nym areszcie.

Po wytrzeź­wie­niu Agnieszka S. usły­sza­ła zarzu­ty spo­wo­do­wa­nia bez­po­śred­nie­go nie­bez­pie­czeń­stwa utra­ty życia albo cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu dziec­ka. Teraz gro­zi jej kara do 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. O jej postę­po­wa­niu został też powia­do­mio­ny sąd rodzin­ny i opiekuńczy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.