Wraca legendarna, przedwojenna kawa produkowana w Warszawie!

Kultowa kawa wró­ci na rynek! Firma zało­żo­na w 1882 roku przez Tadeusza Tarasiewicza w Warszawie prze­sta­ła prak­tycz­nie funk­cjo­no­wać wraz z upad­kiem Powstania. Teraz, spół­ka „Pluton T i M Tarasiewiczów” sprze­da­ła znak towa­ro­wy kawy „Pluton” spół­ce „Pluton kawa sp. z o.o.” i zosta­ła jej udziałowcem.

Fot. Pixabay

Puszki po kawie Pluton do dziś posia­da wie­le rodzin. Historia fir­my się­ga 1882 roku, kie­dy to Tadeusz Tarasiewicz zało­żył w sto­li­cy pierw­szą pro­fe­sjo­nal­ną palar­nię kawy. Najpierw sie­dzi­ba mie­ści­ła się przy Świętokrzyskiej, a od 1889 roku przy Chmielnej. Potem nastą­pi­ła eks­pan­sja. Firma mia­ła 6 skle­pów w sto­li­cy i dwa w Łodzi.

Firma mia­ła się dobrze aż do upad­ku Powstania. Po woj­nie pró­bo­wa­no odbu­do­wać to, co utra­co­no, ale dekret Bieruta sku­tecz­nie to utrud­nił i spo­wo­do­wał utra­tę nie­ru­cho­mo­ści przy ul. Grzybowskiej. Cierpliwość syn­dy­ka pozwo­li­ła jed­nak wytrwać do cza­sów odprę­że­nia i odzy­ska­nia nie­ru­cho­mo­ści. Pozwoliło to ure­gu­lo­wać wszyst­kie zaległości.

Teraz legen­dar­na kawa powra­ca na rynek. Co waż­ne spół­ka „Pluton T i M Tarasiewiczów” sprze­da­ła znak towa­ro­wy kawy „Pluton” spół­ce „Pluton kawa sp. z o.o.” i zosta­ła jej udzia­łow­cem. Dzięki temu spu­ści­zna Tadeusza Tarasiewicza zosta­nie zachowana.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.