Wszedł do Wisły i chciał popełnić samobójstwo

Policjanci z wydzia­łu wywia­dow­czo-patro­lo­we­go na Pradze Północ ura­to­wa­li męż­czy­znę, któ­ry pró­bo­wał tar­gnąć się na swo­je życie. 56-latek będąc w sta­nie nie­trzeź­wo­ści wszedł do Wisły. Interwencja funk­cjo­na­riu­szy praw­do­po­dob­nie zapo­bie­gła tragedii.

Fot. policja

Fot. poli­cja

Policjanci z wydzia­łu wywia­dow­czo-patro­lo­we­go oko­ło pół­no­cy zosta­li skie­ro­wa­ni na poszu­ki­wa­nia męż­czy­zny, któ­ry opu­ścił miej­sce zamiesz­ka­nia. Z prze­ka­za­nych infor­ma­cji wyni­ka­ło, że nie­trzeź­wy 56-latek miał udać się nad Wisłę i nie­wy­klu­czo­ne, że będzie pró­bo­wał tar­gnąć się na swo­je życie. Funkcjonariusze nie­zwłocz­nie uda­li się we wska­za­ny rejon i prze­szu­ki­wa­li brzeg.

W trak­cie poszu­ki­wań poste­run­ko­wi zauwa­ży­li męż­czy­znę wcho­dzą­ce­go do wody. Kiedy 56-latek będąc po pas zanu­rzo­ny w wodzie, brnął głę­biej, Paweł Kondratiuk oraz Łukasz Machoń nie zwle­ka­li i natych­miast wydo­sta­li go na brzeg. Na miej­sce nie­zwłocz­nie wezwa­li zało­gę pogo­to­wia ratun­ko­we­go, któ­ra prze­wio­zła męż­czy­znę do szpi­ta­la. Po udzie­le­niu mu nie­zbęd­nej pomo­cy lekar­skiej, ze wzglę­du na jego stan nie­trzeź­wo­ści, 56-latek został opie­kuń­czo umiesz­czo­ny w izbie wytrzeź­wień. Jego życiu nie zagra­ża niebezpieczeństwo.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.