Wszyscy wstali i w milczeniu patrzyli. Wzruszający hołd dla Zbigniewa Wodeckiego na KSW

Wzruszające wyda­rze­nie na gali KSW. Nikt nie spo­dzie­wał się, że przed wal­ka­mi orga­ni­za­to­rzy i kibi­ce oddzą hołd Zbigniewowi Wodeckiemu.

Przez ponad pół­to­rej minu­ty na wiel­kim tele­bi­mie poka­zy­wa­ne były zdję­cia Zbigniewa Wodeckiego, a w tle odtwa­rza­ny był utwór „Szczęście jest we mnie”. Kibice sto­jąc rów­nież odda­li cześć arty­ście w ciszy i skupieniu.

Zbigniew Wodecki prze­szedł na począt­ku maja ope­ra­cję wsz­cze­pie­nia baj­pa­sów. Dwa tygo­dnie póź­niej dostał uda­ru. Zmarł 22 maja w Warszawie w wyni­ku powi­kłań. Pogrzeb arty­sty odbę­dzie się 30 maja w Krakowie. Rodzina poin­for­mo­wa­ła, że wyda­rze­nie będzie mia­ło rodzin­ny charakter.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.